Tìm kiếm

Tra Từ

PHUNG, BỊNH

 

Bịnh phung vốn bịnh thường trong dân Giu-đa Lu-ca 4:27

Thường thấy:

Đờn ông bị bịnh phung Lu-ca 17:12

Đờn bà bị bịnh phung Dân Số Ký 12:10

Nhà cửa bị bịnh phung (chữ mốc trong nguyên văn là bịnh phung) Lê-vi Ký 14:34

Áo quần (mốc, nguyên văn: phung) Lê-vi Ký 13:47

Bịnh phung không ai chữa được 2Các vua 5:7

Lắm khi Đức Chúa Trời giáng bịnh phung để phạt người ta Dân Số Ký 12:9-10; 2Sử Ký 26:19

Bịnh phung truyền nhiễm 2Sa-mu-ên 3:29; 2Các vua 5:27

Các phần của thân thể thường bị bịnh phung là:

Tay Xuất Ê-díp-tô 4:6

Đầu Lê-vi Ký 13:44

Trán 2Sử Ký 26:19

Râu Lê-vi Ký 13:30

Cả thân thể Lu-ca 5:12

Bịnh phung phát khởi bằng một đém trắng Lê-vi Ký 13:2, 24

Bịnh phung làm cho da ra trắng Xuất Ê-díp-tô 4:6; 2Các vua 5:27

Bịnh phung làm cho lông trở nên trắng Lê-vi Ký 13:3, 10, 30

Các thầy tế lễ:

Tra xét và dạy dỗ về kẻ bị bịnh phung Phục truyền 24:8

Khám kẻ mình ngờ có bịnh phung Lê-vi Ký 13:2, 9

Phải nhốt kẻ mình ngờ là có bịnh phung bảy ngày Lê-vi Ký 13:4

Các luật về sự khám bịnh phung Lê-vi Ký 13:5-44

Phải khám bịnh kẻ bịnh phung sau khi được sạch Lê-vi Ký 14:2-3; Ma-thi-ơ 8:4; Lu-ca 17:14

Lễ nghi về sự làm sạch kẻ bịnh phung Lê-vi Ký 14:3-32

Kẻ bị bịnh phung:

Đều ô uế Lê-vi Ký 13:8, 11, 22, 44

Không được giao thiệp với kẻ khác Dân Số Ký 5:2; 12:14-15

Đều hiệp nhau ở trong một chỗ 2Các vua 7:3; Lu-ca 17:12

Phải ở trong nhà riêng 2Các vua 15:5

Không được đến đền thờ Đức Chúa Trời 2Sử Ký 26:21

Không được làm chức tế lễ Lê-vi Ký 22:2-4

Phải xé áo quần, trần đầu, che râu lại Lê-vi Ký 13:45

Phải la rằng: Ô uế! Ô uế! khi có kẻ đến gần Lê-vi Ký 13:45

Cả thân thể bị bịnh phung thì ít nguy hơn Lê-vi Ký 13:13

Quyền năng của Đức Chúa Trời tỏ ra khi chữa bịnh phung Dân Số Ký 12:13-14; 2Các vua 5:8-14

Quyền năng của Christ tỏ ra khi chữa bịnh phung Ma-thi-ơ 8:3; Lu-ca 5:13; 17:13-14

Jêsus Christ ban quyền phép chữa bịnh phung Ma-thi-ơ 10:8

Áo quần:

Người ta ngờ là bịnh phung phải đem đến thầy tế lễ khám Lê-vi Ký 13:49

Người ta ngờ có bịnh phung thầy tế lễ phải giam bảy ngày Lê-vi Ký 13:50

Bị bịnh phung thì phải gỡ miếng bị bịnh đó ra Lê-vi Ký 13:56

Bị bịnh phung mà chữa không được thì phải thiêu đốt đi Lê-vi Ký 13:51-52

Người ta ngờ có bịnh phung mà không có, thì phải giặt rồi định là sạch Lê-vi Ký 13:53-54, 58-59

Nhà cửa:

Người ta ngờ có bịnh phung thì phải thưa cho thầy tế lễ hay Lê-vi Ký 14:35

Người ta ngờ có bịnh phung thì phải dời đồ đạc đi Lê-vi Ký 14:36

Người ta ngờ có bịnh phung thì thầy tế lễ phải khám Lê-vi Ký 14:37

Người ta ngờ có bịnh phung thì phải niêm lại trong bảy ngày Lê-vi Ký 14:38

Bị bịnh phung phải gỡ mấy cục đá bị phung rồi cạo nhà v.v... Lê-vi Ký 14:39-42

Bị bịnh phung không chữa được thì phải phá và bỏ đi Lê-vi Ký 14:43-45

Bị bịnh phung làm cho người nào vào đó bị ô uế Lê-vi Ký 14:46-47

Người ta ngờ có bịnh phung mà không có, thầy tế lễ phải định là sạch Lê-vi Ký 14:48

Các nghi lễ về sự làm sạch nhà bị bịnh phung Lê-vi Ký 14:49-53