Tìm kiếm

Tra Từ

PHI-LI-TIN, Dân

 

Dân Phi-li-tin là hậu tự của Cách-lu-him Sáng Thế Ký 10:13-14

Lúc ban đầu ở trong xứ Cáp-tô Giê-rê-mi 47:4; A-mốt 9:7

Dân Phi-li-tin chinh phục dân A-vim, đuổi họ mà chiếm đoạt xứ Ca-na-an Phục truyền 2:23

Dân Phi-li-tin gọi là:

Dân Cáp-tô-rim Phục truyền 2:23

Dân Kê-rê-thít 1Sa-mu-ên 30:14; Sô-phô-ni 2:5 (dân Cơ-rết)

Xứ của dân Phi-li-tin:

Gọi là đất Phi-li-tin Thi Thiên 87:4; 108:9

Được chia ra làm năm công quốc Giô-suê 13:3; Các Quan Xét 3:3; 1Sa-mu-ên 6:16

Có nhiều thành thị quan hệ 1Sa-mu-ên 6:17

Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên Giô-suê 13:2-3; 15:45, 47

Trong đời các thánh tổ, dân Phi-li-tin lớn và có những vua cai trị họ Sáng Thế Ký 21:22, 34; 26:8

Bổn tánh của dân Phi-li-tin là:

Kiêu ngạo Xa-cha-ri 9:6

Mê thờ tà thần Các Quan Xét 16:23; 1Sa-mu-ên 5:2

Mê dị đoan Ê-sai 2:6

Hiếu chiến 1Sa-mu-ên 17:1; 28:1

Trong vòng dân Phi-li-tin có những người giềnh giàng có dõng lực phi thường 1Sa-mu-ên 17:4-7; 2Sa-mu-ên 21:16, 18-20

Có mấy dân Phi-li-tin còn sót lại để thử thách dân Y-sơ-ra-ên Các Quan Xét 3:1-3

Dân Phi-li-tin thường kết đồng minh với thù nghịch của dân Y-sơ-ra-ên Thi Thiên 83:7; Ê-sai 9:11

Sam-ga giết 600 dân Phi-li-tin mà giải cứu dân Y-sơ-ra-ên Các Quan Xét 3:31

Sau khi Giai-rơ chết dân Phi-li-tin hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên 18 năm Các Quan Xét 10:7-8

Thiên sứ hứa ban Sam-sôn để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi dân Phi-li-tin Các Quan Xét 13:5

Sam-sôn:

Cưới vợ dân Phi-li-tin Các Quan Xét 14:1, 10

Giết 30 dân Phi-li-tin tại Ách-ca-lôn Các Quan Xét 14:19

Thiêu đốt vườn nho, ruộng lúa mì, v.v...của dân Phi-li-tin Các Quan Xét 15:3-5

Giết nhiều dân Phi-li-tin vì họ thiêu đốt vợ mình Các Quan Xét 15:7-8

Giết 1000 dân Phi-li-tin bởi hàm lừa Các Quan Xét 15:15-16

Bị dân Phi-li-tin khoét con mắt và giam trong ngục Các Quan Xét 16:21

Làm cho chùa của dân Phi-li-tin phải sập đổ Các Quan Xét 16:29-30

Dân Phi-li-tin đánh bại dân Y-sơ-ra-ên và chiếm hòm giao ước 1Sa-mu-ên 4:3-11

Dân Phi-li-tin để hòm giao ước vào đền của thần Đa-gôn 1Sa-mu-ên 5:1-4

Dân Phi-li-tin vì hòm giao ước mà bị bịnh trĩ lậu 1Sa-mu-ên 5:6-12

Dân Phi-li-tin trả lại hòm giao ước, rồi được lành 1Sa-mu-ên 6:1-18

Dân Phi-li-tin bị đánh bại cách siêu nhiên tại Mích-ba 1Sa-mu-ên 7:7-14

Giô-na-than đánh đồn dân Phi-li-tin tại Ghê-ba và bị họ ghen ghét 1Sa-mu-ên 13:3-4

Dân Phi-li-tin đem quân binh lớn mà xâm phạm vào xứ Y-sơ-ra-ên 1Sa-mu-ên 13:5, 17-23

Giô-na-than và trai trẻ vác binh khí đánh bại đồn dân Phi-li-tin 1Sa-mu-ên 14:1-14

Dân Phi-li-tin bị Đức Chúa Trời giáng sự kinh khiếp trên họ 1Sa-mu-ên 14:15-23

Vua Sau-lơ hằng tranh chiến với dân Phi-li-tin 1Sa-mu-ên 14:52

Dân Phi-li-tin dùng Gô-li-át đố dân Y-sơ-ra-ên 1Sa-mu-ên 17:4-10

Dân Phi-li-tin bị dân Y-sơ-ra-ên đánh bại tại Ê-phê-đa-mim 1Sa-mu-ên 17:1, 52

Đa-vít:

Giết Gô-li-át, lực sĩ của dân Phi-li-tin 1Sa-mu-ên 17:40-50

Vì cắt được 100 dương bì của dân Phi-li-tin mà được con gái Sau-lơ làm vợ 1Sa-mu-ên 18:25-27

Lắm phen đánh dân Phi-li-tin nhằm đời Sau-lơ 1Sa-mu-ên 19:8; 23:1-5

Trốn qua xứ dân Phi-li-tin đặng ẩn núp 1Sa-mu-ên 27:1-7

Được lòng và khiến Á-kích, vua dân Phi-li-tin tin cậy 1Sa-mu-ên 28:2; 29:9

Bị dân Phi-li-tin nghi ngờ và đuổi đi 1Sa-mu-ên 29:2-7

Lắm phen đánh bại dân Phi-li-tin trong đời trị vì mình 2Sa-mu-ên 5:17-25; 8:1; 21:15-22; 23:8-12

Có quan thị vệ là dân Phi-li-tin 2Sa-mu-ên 8:18 (Người Kê-rê-thít tức là dân Phi-li-tin)

Dân Phi-li-tin tựu lại cả quân binh họ kéo đến A-phéc 1Sa-mu-ên 28:1; 29:1

Xiếc-lác, thành dân Phi-li-tin, bị dân A-ma-léc hãm lấy 1Sa-mu-ên 30:1-2, 16

Dân Y-sơ-ra-ên bị đánh bại và vua Sau-lơ bị giết 1Sa-mu-ên 31:1-10

Na-đáp vây Ghi-bê-thôn, thành của dân Phi-li-tin 1Các vua 15:27

Đức Chúa Trời sai dân Phi-li-tin đánh Giô-ram 2Sử Ký 21:16-17

Dân Phi-li-tin bị Ô-xia đánh bại tại Gát 2Sử Ký 26:6-7

Dân Phi-li-tin khuấy rối dân Giu-đa đương đời A-cha 2Sử Ký 28:18-19

Ê-xê-chia đánh bại dân Phi-li-tin 2Các vua 18:8

Đức Chúa Trời trách dân Y-sơ-ra-ên vì buông theo các thần tượng dân Phi-li-tin Các Quan Xét 10:6; A-mốt 6:2; 9:7

Lời tiên tri về dân Phi-li-tin:

Kết đồng minh với Sy-ri nghịch cùng Y-sơ-ra-ên Ê-sai 9:11-12

Bị phạt với các dân khác Giê-rê-mi 25:20

Đau đớn và sợ hãi vì Ty-rơ bị đánh đổ Xa-cha-ri 9:3, 5

Những người đê hèn sẽ làm vua họ Xa-cha-ri 9:6

Lòng ghen ghét và báo thù đối với dân Y-sơ-ra-ên, chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời phục thù Ê-xê-chiên 25:15-17; A-mốt 1:6-8

Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, tuyệt diệt họ Giê-rê-mi 47:1-4; Sô-phô-ni 2:5-6

Các thành họ bị tuyệt diệt, hoang vu Giê-rê-mi 47:5; Sô-phô-ni 2:4

Xứ của họ thuộc về dân Y-sơ-ra-ên Áp-đia 1:19; Sô-phô-ni 2:7

Sẽ giúp đỡ dân Y-sơ-ra-ên trong cuộc trở về tổ quốc Ê-sai 11:14