Tìm kiếm

Tra Từ

PHÉP LẠ GIẢ

 

Phép lạ giả bởi quyền phép của Sa-tan 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Khải Huyền 16:14

Phép lạ giả được làm ra:

Xui người ta tin theo tà giáo Phục truyền 13:1-3; Khải Huyền 13:13-14; 19:20

Bởi những Christ giả Ma-thi-ơ 24:24; Mác 13:22

Bởi tiên tri giả Ma-thi-ơ 24:24; Mác 13:22; Khải Huyền 19:20

Phép lạ giả là một dấu hiệu của sự bội đạo Mác 13:22; 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:3, 9; Khải Huyền 13:11-13

Phép lạ giả dỗ dành kẻ ác 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-12; Khải Huyền 13:14; 19:20

Những kẻ đồng bóng, bói khoa, phù thủy và kẻ làm phép lạ đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời Lê-vi Ký 20:27; Phục truyền 18:10-12

Đức Chúa Trời cấm nghe theo kẻ làm phép lạ giả Lê-vi Ký 19:31; 20:6; Phục truyền 13:3; 18:14

Gương chứng của kẻ làm phép lạ giả:

Thuật sĩ Ê-díp-tô Xuất Ê-díp-tô 7:11, 22; 8:7

Đờn bà cầu vong ở Ên-đô-rơ 1Sa-mu-ên 28:7-14

Thuật sĩ Si-môn Công vụ 8:9-11

Ba-Giê-su Công vụ 13:6