Tìm kiếm

Tra Từ

PHÉP LẠ CỦA JÊSUS-CHRIST

 

Sự chữa bịnh:

Hai người mù Ma-thi-ơ 9:27-30; Mác 8:22-25

Ba-ti-mê ở Giê-ri-cô Ma-thi-ơ 20:30-34; Mác 10:46-53; Lu-ca 18:35-43

Người mù từ thuở mới sanh Giăng 9:1-7

Bà gia Phi-e-rơ Ma-thi-ơ 8:14-15; Mác 1:30-31; Lu-ca 4:38-39

Người đờn bà mắc bịnh mất huyết Ma-thi-ơ 9:20-22; Mác 5:25-34; Lu-ca 8:43-48

Con trai quan thị vệ Giăng 4:46-54

Người mắc bịnh thủy thũng Lu-ca 14:2-4

Người đau bại ở Bê-tết-đa Giăng 5:5-9

Người bịnh phung Ma-thi-ơ 8:2-4; Mác 1:40-42; Lu-ca 5:12-13

Mười người phung Lu-ca 17:12-19

Người teo tay Ma-thi-ơ 12:10-13; Mác 3:1-5; Lu-ca 6:6-10

Tai của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm Lu-ca 22:50-51

Người đau bại Ma-thi-ơ 9:2-7; Mác 2:3-12; Lu-ca 5:18-25

Đầy tớ của thầy đội Ma-thi-ơ 8:5-13; Lu-ca 7:2-10

Điếc và câm Mác 7:32-35

Chữa lành các thứ tật bịnh Ma-thi-ơ 4:23-24; 8:16; 9:35; 14:14; 15:30; Mác 1:34; 3:10; 6:55-56; Lu-ca 4:40; 6:17-19; 9:11

Kẻ chết sống lại:

Con gái của Giai-ru Ma-thi-ơ 9:18-19, 23-25; Mác 5:22-24, 35-43; Lu-ca 8:41-42, 49-56

Con trai của đờn bà góa ở làng Na-in Lu-ca 7:12-15

La-xa-rơ Giăng 11:11-44

Đuổi quỉ:

Đờn bà phải đau liệt mười tám năm Lu-ca 13:11-13

Con gái đờn bà Ca-na-an Ma-thi-ơ 15:22-28; Mác 7:25-30

Đứa trẻ phong điên Ma-thi-ơ 17:14-18; Mác 9:17-27; Lu-ca 9:38-42

Quỉ ám câm Ma-thi-ơ 9:32-33; 12:22; Lu-ca 11:14

Tà ma Mác 1:23-26; Lu-ca 4:33-35

Quỉ ám ở Ga-đa-ra Ma-thi-ơ 8:28-32; Mác 5:2-13; Lu-ca 8:27-33

Các thứ phép lạ khác:

Cho năm ngàn người ăn Ma-thi-ơ 14:15-21; Mác 6:35-44; Lu-ca 9:12-17; Giăng 6:5-13

Cho bốn ngàn người ăn Ma-thi-ơ 15:32-38; Mác 8:1-9

Hóa nước thành rượu Giăng 2:6-11

Sự đánh cá lạ lùng Lu-ca 5:4-9; Giăng 21:6

Cây vả khô Ma-thi-ơ 21:19-22; Mác 11:13-14, 20

Chúa Jêsus nộp thuế Ma-thi-ơ 17:27

Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển Ma-thi-ơ 14:25-27; Mác 6:45-50

Bão gió yên lặng Ma-thi-ơ 8:24-26; Mác 4:36-39; Lu-ca 8:22-24

Phi-e-rơ đi bộ trên mặt biển Ma-thi-ơ 14:28-29

Biển được yên lặng Ma-thi-ơ 8:24-26; Mác 4:36-39

Phép lạ các môn đồ Giăng nghe và thấy Ma-thi-ơ 11:2-5; Lu-ca 7:21-22

Chúa Jêsus sống lại Ma-thi-ơ 28:6; Mác 16:6; Lu-ca 24:6

Chúa Jêsus hiện ra cho các môn đồ trong phòng trên lầu kia, cửa đương đóng Giăng 20:19, 26

Chúa Jêsus thăng thiên Mác 16:19; Lu-ca 24:51; Công vụ 1:9-11