Tìm kiếm

Tra Từ

PHÉP LẠ CỦA CÁC ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI

 

Môi-se và A-rôn:

Cây gậy hóa ra rắn Xuất Ê-díp-tô 4:2-4; 7:10-12

Tay của Môi-se nổi phung Xuất Ê-díp-tô 4:6-7

Nước sông hóa thành huyết Xuất Ê-díp-tô 7:20-21; Thi Thiên 78:44; 105:29

Ếch nhái Xuất Ê-díp-tô 8:1-14; Thi Thiên 78:45; 105:30

Muỗi Xuất Ê-díp-tô 8:16-18; Thi Thiên 105:31

Ruồi mòng Xuất Ê-díp-tô 8:20-31; Thi Thiên 78:45; Thi Thiên 105:31

Súc vật bị dịch lệ Xuất Ê-díp-tô 9:3-7; Thi Thiên 78:50

Ghẻ chốc Xuất Ê-díp-tô 9:8-11

Mưa đá Xuất Ê-díp-tô 9:18-33; Thi Thiên 78:47-48

Cào cào Xuất Ê-díp-tô 10:4-6, 12-19; Thi Thiên 78:46; 105:34-35

Sự tối tăm Xuất Ê-díp-tô 10:21-23; Thi Thiên 105:28

Chết con đầu lòng Xuất Ê-díp-tô 12:29-30; 13:15; Thi Thiên 78:51; 105:36; 136:10

Đi ngang qua biển đỏ Xuất Ê-díp-tô 14:21-29; Nê-hê-mi 9:11; Thi Thiên 78:12; 106:9; 114:3; 136:13-14; Công vụ 7:36; Hê-bơ-rơ 11:29

Hủy diệt người Ê-díp-tô Xuất Ê-díp-tô 14:26-28; Phục truyền 11:4; Giô-suê 24:6-7; Nê-hê-mi 9:11; Thi Thiên 106:11; 136:15; Hê-bơ-rơ 11:29

Khiến nước tại Ma-ra hóa ngọt Xuất Ê-díp-tô 15:23-25

Nước từ hòn đá Hô-rếp Xuất Ê-díp-tô 17:6; Nê-hê-mi 9:15; Thi Thiên 78:15-16; Thi Thiên 105:41; 114:8; Ê-sai 48:21

Thắng hơn dân A-ma-léc Xuất Ê-díp-tô 17:8-13

Đảng Cô-rê bị đất nuốt Dân Số Ký 16:28-33; 26:9-10; Phục truyền 11:6; Thi Thiên 106:17-18

Nước từ hòn đá tại Ca-đe Dân Số Ký 20:8-11; Nê-hê-mi 9:15; Thi Thiên 78:15-16; 105:41; Ê-sai 48:21

Sự chữa lành bởi con rắn bằng đồng Dân Số Ký 21:8-9

Giô-suê:

Nước sông Giô-đanh dừng lại Giô-suê 3:11-17; 4:22-23; Thi Thiên 114:3

Nước sông Giô-đanh chảy như trước Giô-suê 4:16-18

Tường thành Giê-ri-cô bị đổ xuống Giô-suê 6:6-20; Hê-bơ-rơ 11:30

Mặt trời và mặt trăng dừng lại Giô-suê 10:12-14

Ghê-đê-ôn: Dân Ma-đi-an bị hủy diệt Các Quan Xét 7:16-22

Sam-sôn:

Xé sư tử Các Quan Xét 14:6

Giết người Phi-li-tin Các Quan Xét 14:19; 15:14-15

Nhổ cửa thành Ga-xa Các Quan Xét 16:3

Làm đổ đền thờ thần Đa-gôn Các Quan Xét 16:28-30

Sa-mu-ên: Sấm sét và mưa 1Sa-mu-ên 12:16-18

Tiên tri ở xứ Giu-đa:

Tay của Giê-rô-bô-am bị khô 1Các vua 13:4

Bàn thờ nứt ra 1Các vua 13:5

Tay khô được chữa lành 1Các vua 13:6

Ê-li:

Cơn đại hạn 1Các vua 17:1; Lu-ca 4:25; Gia-cơ 5:17

Bột mì và dầu của người đờn bà góa Sa-rép-ta 1Các vua 17:14-16; Lu-ca 4:26

Con trai của đờn bà góa Sa-rép-ta được sống lại 1Các vua 17:17-22

Lửa từ trời thiêu đốt của lễ 1Các vua 18:36-38

Một trận mưa to 1Các vua 18:41-45; Gia-cơ 5:18

Quan cai của A-cha-xia bị thiêu đốt 2Các vua 1:10-12

Nước sông Giô-đanh rẽ ra hai bên 2Các vua 2:8

Ê-li-sê:

Nước sông Giô-đanh rẽ ra hai bên 2Các vua 2:14

Nước độc trở nên hiền 2Các vua 2:19-22

Con trẻ ở Bê-tên bị gấu xé 2Các vua 2:23-24

Hóa ra nhiều dầu 2Các vua 4:1-7

Con trai của đờn bà Su-nem được sống lại 2Các vua 4:32-35; 8:5

Na-a-man được sạch bịnh phung 2Các vua 5:10-14; Lu-ca 4:27

Ghê-ha-xi mắc bịnh phung 2Các vua 5:20-27

Lưỡi rìu nổi lên 2Các vua 6:5-6

Quân Sy-ri bị mù 2Các vua 6:18-20

Một người được sống lại bởi hài cốt của Ê-li-sê 2Các vua 13:21

Ê-sai:

Ê-xê-chia được chữa lành 2Các vua 20:1-7; Ê-sai 38:1-5, 21

Bóng mặt trời lùi lại 2Các vua 20:9-11; Ê-sai 38:8

Bảy mươi môn đồ: Các thứ phép lạ Lu-ca 10:9, 17

Các sứ đồ: Nhiều phép lạ Công vụ 2:43; 5:12, 16

Phi-e-rơ:

Người què được lành Công vụ 3:2-8

A-na-nia và Sa-phi-ra bị phạt chết Công vụ 5:1-10

Những người đau ốm được chữa lành Công vụ 5:15-16

Ê-nê đau bại được chữa lành Công vụ 9:33-34

Nàng Đô-ca sống lại Công vụ 9:36-41

Ê-tiên: Phép lạ lớn Công vụ 6:8

Phi-líp: Các thứ phép lạ Công vụ 8:5-7, 13

Phao-lô:

Ê-ly-ma bị mù mắt Công vụ 13:8-11

Người què được chữa lành Công vụ 14:8-10

Đuổi quỉ Phi-tôn Công vụ 16:16-18

Sự chữa bịnh và các thứ dấu kỳ phép lạ khác Công vụ 19:11-12; Rô-ma 15:19

Ơ-tích được sống lại Công vụ 20:9-12

Rắn lục cắn Công vụ 28:3-6

Cha của Búp-li-u được chữa lành Công vụ 28:8

Phao-lô và Ba-na-ba: Phép lạ dấu kỳ Công vụ 14:3; 15:12