Tìm kiếm

Tra Từ

PHE ĐẢNG

 

Nghiêm cấm và quở trách phe đảng trong Hội Thánh ICô 1:10-16; 11:17-18; 12:25

Phe đảng thật là nghịch với:

Sự hiệp nhứt của thân thể của Christ ICô 1:13; 12:13

Sự ước nguyện và ý muốn của Chúa Giăng 10:16; 17:21-23; Rô-ma 15:5-6

Tinh thần của Hội Thánh đầu tiên Công vụ 4:32; ICô 11:16

Phe đảng do tình dục và tánh xác thịt mà ra ICô 3:3; Gia-cơ 4:1

Phe đảng là dấu hiệu của địa vị "con đỏ" thuộc linh ICô 3:1-4

Hãy tránh những người gây nên phe đảng Rô-ma 16:17

Sự nguy hiểm về phe đảng Ma-thi-ơ 12:25; Lu-ca 11:17; Ga-la-ti 5:15