Tìm kiếm

Tra Từ

PHA-RI-SI, NGƯỜI

 

Người Pha-ri-si là một đảng trong dân Giu-đa Công vụ 15:5

Đảng người Pha-ri-si giữ lễ nghi Môi-se nghiêm hơn hết Công vụ 26:5

Dân Giu-đa kính trọng kẻ sanh ra trong dòng dõi người Pha-ri-si Công vụ 23:6; Phi-líp 3:5

Đặc tánh của người Pha-ri-si là:

Sốt sắng về luật pháp Công vụ 15:5; Phi-líp 3:5

Sốt sắng về lời truyền khẩu Mác 7:3, 5-8; Ga-la-ti 1:14

Bề ngoài rất đạo đức Lu-ca 18:11; Phi-líp 3:5-6

Chuyên tâm về sự kiêng ăn Lu-ca 5:33; 18:12

Sốt sắng khuyên người ta theo đạo mình Ma-thi-ơ 23:15

Cậy sự công nghĩa riêng mình Lu-ca 16:15; 18:9

Có lòng hà tiện tham của Ma-thi-ơ 23:14; Lu-ca 16:14

Ham hố ngồi đầu bàn Ma-thi-ơ 23:6

Thích người ta chào mình Ma-thi-ơ 23:7

Ưng chức phẩm Ma-thi-ơ 23:7-10

Cẩn thận về sự nộp các phần mười Ma-thi-ơ 23:23

Hay hà hiếp người ta Ma-thi-ơ 23:4

Bắt bớ rất hung bạo Công vụ 9:1-2

Người Pha-ri-si tin nhận sự sống lại của xác thịt Công vụ 23:8

Người Pha-ri-si mang cái thẻ da cho rộng v.v... Ma-thi-ơ 23:5

Bọn Pha-ri-si cho ý kiến mình là thước mực mọi người phải theo Giăng 7:48

Nhiều thầy tế lễ và người Lê-vi đều thuộc về phe người Pha-ri-si Giăng 1:19, 24

Nhiều quan lại, thầy thông thái và luật sư thuộc về phe người Pha-ri-si Giăng 3:1; Công vụ 5:34; 23:9

Người Pha-ri-si cũng có môn đồ Lu-ca 5:33; Công vụ 22:3

Trong vòng người Pha-ri-si có mấy người đến chịu báp-tem với Giăng Báp-tít Ma-thi-ơ 3:7

Phe đảng người Pha-ri-si đều chối bỏ báp-tem của Giăng Lu-ca 7:30

Jêsus Christ:

Được người Pha-ri-si mời vào nhà Lu-ca 7:36; 11:37

Bị người Pha-ri-si trách móc vì giao thiệp với kẻ có tội Ma-thi-ơ 9:11; Lu-ca 7:39; 15:1-2

Bị người Pha-ri-si thử vấn nạn nhiều điều về luật pháp Ma-thi-ơ 19:3; 22:15-16, 35

Khiến cho người Pha-ri-si vấp phạm bởi sự dạy dỗ Ngài Ma-thi-ơ 15:12; 21:45; Lu-ca 16:14

Quả quyết sự công nghĩa của người Pha-ri-si không đủ để được cứu rỗi Ma-thi-ơ 5:20

Quả quyết đạo giáo của người Pha-ri-si bất quá là sự giả hình Ma-thi-ơ 16:6, 11-12; Lu-ca 12:1

Tố giác sự khốn nạn của người Pha-ri-si Ma-thi-ơ 23:13, v.v...

Gọi người Pha-ri-si là dòng dõi hung ác và gian dâm Ma-thi-ơ 12:39

Gọi người Pha-ri-si là loài rắn lục Ma-thi-ơ 23:33

Gọi người Pha-ri-si là dại và mù Ma-thi-ơ 23:17, 24

Sánh người Pha-ri-si với mồ mả tô trắng bề ngoài Ma-thi-ơ 23:27

Sánh người Pha-ri-si với mồ mả loạn Lu-ca 11:44

Vì cớ người Pha-ri-si phải lìa Giu-đa một hồi Giăng 4:1-3

Người Pha-ri-si đòi Christ làm phép lạ Ma-thi-ơ 12:38; 16:1

Người Pha-ri-si tìm dịp bắt lỗi Chúa Jêsus Lu-ca 6:7

Người Pha-ri-si kể các phép lạ của Christ làm là do quyền quỉ Sa-tan Ma-thi-ơ 9:34; 12:24

Người Pha-ri-si sai lính bắt Chúa Jêsus Giăng 7:32, 45

Người Pha-ri-si lắm phen kiếm thế diệt Chúa Jêsus Ma-thi-ơ 12:14; 21:46; Giăng 11:47, 53, 57