Tìm kiếm

Tra Từ

PHÁN XÉT CUỐI CÙNG, Sự

 

Các tiên tri dự ngôn về sự phán xét cuối cùng 1Sử Ký 16:33; Thi Thiên 9:7-8; 50:1-6; 96:13; 98:9; 110:5-6; Truyền Đạo 3:17; Ê-sai 2:10-21; Đa-ni-ên 7:10

Jêsus Christ dự ngôn về sự phán xét cuối cùng Ma-thi-ơ 11:21-24; 16:27; 24:30-31; 25:31-46; Lu-ca 10:12-14; Giăng 5:25-29

Các sứ đồ dự ngôn về sự phán xét cuối cùng Công vụ 17:31; Rô-ma 14:10; Hê-bơ-rơ 9:27

Sự phán xét cuối cùng là một lẽ đạo quan hệ của Cơ đốc giáo Hê-bơ-rơ 6:1-2

Đức Chúa Trời đã định một ngày phán xét cuối cùng Ê-sai 2:12; 34:8; Công vụ 17:31; Rô-ma 2:16

Về thì giờ sự phán xét cuối cùng chỉ một mình Đức Chúa Trời biết mà thôi Ma-thi-ơ 24:36; Mác 13:32

Sự phán xét cuối cùng được gọi là:

Ngày phán xét công bình của Đức Chúa Trời sẽ hiện ra Rô-ma 2:5

Ngày thạnh nộ Rô-ma 2:5; Khải Huyền 6:17

Ngày hủy phá kẻ ác 2Phi-e-rơ 3:7

Ngày tai họa Gióp 21:30; Châm Ngôn 16:4

Ngày cháy như lò lửa hừng Ma-la-chi 4:1

Ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va Giô-ên 2:31; Ma-la-chi 4:5; Công vụ 2:20

Ngày của Giê-hô-va Áp-đia 1:15

Ngày của Chúa 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:2; 5:2; 2Phi-e-rơ 3:10

Ngày của Christ Phi-líp 1:6, 10; 2:16

Ngày lớn Giu-đe 1:6

Christ sẽ thi hành sự phán xét cuối cùng Thi Thiên 110:1-6; Ma-thi-ơ 16:27; 25:31-32; Giăng 5:22, 27; Công vụ 10:42; 17:31; Rô-ma 2:16; 14:10; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9; 2Ti-mô-thê 4:1; 1Phi-e-rơ 4:5; Giu-đe 1:15

Các thánh đồ sẽ đồng ngồi với Christ trong ngày phán xét cuối cùng Đa-ni-ên 7:22; Ma-thi-ơ 19:28; Lu-ca 22:30; 1Cô-rinh-tô 6:2-3; Khải Huyền 20:4

Trong ngày Christ hiện đến sẽ có sự phán xét cuối cùng Ma-thi-ơ 16:27; 24:30-31; 25:31-33; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9; 2Ti-mô-thê 4:1; Giu-đe 1:15

Trong ngày phán xét cuối cùng:

Muôn dân muôn nước sẽ bị phán xét cuối cùng 1Sa-mu-ên 2:10; Thi Thiên 9:7-8; 96:13; 98:9; 110:6; Ma-thi-ơ 25:32; Công vụ 17:31

Mỗi người sẽ bị sự phán xét cuối cùng Rô-ma 2:16; 14:10, 12; Hê-bơ-rơ 9:27

Người lớn kẻ nhỏ sẽ bị sự phán xét cuối cùng Khải Huyền 6:15-17; 11:18; 20:12

Kẻ bất nghĩa sẽ bị sự phán xét cuối cùng 2Phi-e-rơ 2:9

Kẻ sống và kẻ chết sẽ bị sự phán xét cuối cùng Công vụ 10:42; 2Ti-mô-thê 4:1; 1Phi-e-rơ 4:5; Khải Huyền 11:18

Trong ngày phán xét cuối cùng Christ sẽ:

Theo luật pháp của lương tâm mà phán xét cuối cùng dân ngoại bang Rô-ma 2:12, 14-15

Theo luật pháp của Môi-se mà phán xét cuối cùng người Giu-đa Rô-ma 2:12

Theo Tin Lành mà phán xét cuối cùng kẻ biết đạo ấy Giăng 12:48; Rô-ma 2:16; Gia-cơ 2:12

Trong cơn phán xét cuối cùng lời Christ đã rao giảng sẽ xét đoán ta Giăng 12:48

Đức Chúa Trời sẽ thực hành sự phán xét cuối cùng:

Cách công bình Thi Thiên 9:8; 96:13; 98:9; Công vụ 17:31; Rô-ma 2:2; 2Ti-mô-thê 4:8

Cách không tây vị ai Rô-ma 2:11; Cô-lô-se 3:25; 1Phi-e-rơ 1:17

Tùy theo công việc của mỗi người Gióp 34:11; Thi Thiên 62:12; Châm Ngôn 24:12; Truyền Đạo 11:9; 12:14; Giê-rê-mi 17:10; 32:19; Ê-xê-chiên 18:20; Ma-thi-ơ 16:27; 25:35-45; Rô-ma 2:6; Gia-cơ 2:13; 1Phi-e-rơ 1:17; Giu-đe 1:15; Khải Huyền 2:23; 20:12-13; 22:12

Tùy theo những lời nói Ma-thi-ơ 5:22; 12:36-37; Giu-đe 1:15

Tùy theo việc kín nhiệm và sự toan định trong lòng Truyền Đạo 12:14; Rô-ma 2:16; 1Cô-rinh-tô 4:5

Tùy theo sự hiểu biết và đặc quyền của người ta đã được Ma-thi-ơ 10:14-15; 11:21-24; 12:41-42; Lu-ca 10:10-15; 11:31-32; 12:47-48

Sổ sách biên chép công việc của mỗi người được mở ra trong ngày phán xét cuối cùng Đa-ni-ên 7:10; Khải Huyền 20:12

Chẳng một người nào chịu nổi trong ngày phán xét cuối cùng Gióp 9:3; Thi Thiên 1:5; 130:3; 143:2; Ma-la-chi 3:2; Rô-ma 3:19; Khải Huyền 6:17

Trong ngày phán xét cuối cùng tín đồ:

Được Jêsus Christ nhìn nhận Ma-thi-ơ 10:32; 25:34; Lu-ca 12:8; Khải Huyền 3:5

Nhờ Jêsus Christ mà chịu nổi cơn phán xét cuối cùng Giăng 3:18; 5:24; Rô-ma 8:33-34

Nhận được phần thưởng đời đời Ma-thi-ơ 13:43; 25:46; Giăng 5:29; Rô-ma 2:7, 10; 2Ti-mô-thê 4:8; 1Phi-e-rơ 5:4; Khải Huyền 11:18

Kẻ được biên tên trong sách sự sống sẽ hưởng được sự vinh hiển đời đời trong ngày phán xét cuối cùng Đa-ni-ên 12:1; Khải Huyền 3:5; 21:27

Trong ngày phán xét cuối cùng kẻ ác:

Bị kinh khiếp quá đỗi Ê-sai 2:19-21; Khải Huyền 6:15-17

Bị lên án 1Sa-mu-ên 2:10; Ma-la-chi 3:5; Ma-thi-ơ 7:22-23; 25:41; Lu-ca 13:27; Giăng 5:29; Rô-ma 2:8; Hê-bơ-rơ 13:4; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9; Giu-đe 1:15; Khải Huyền 11:18

Bị hình phạt đời đời Ma-thi-ơ 13:40-42; 25:46; Giăng 5:29; Rô-ma 2:9; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9; 2Phi-e-rơ 2:9; 3:7; Khải Huyền 11:18

Không thoát khỏi Ma-thi-ơ 23:33; Rô-ma 2:3; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:3; Hê-bơ-rơ 2:2-3; 10:26-27; Hê-bơ-rơ 12:25; 1Phi-e-rơ 4:17-18

Kẻ không có tên biên vào sách sự sống sẽ bị lên án trong ngày phán xét cuối cùng Khải Huyền 20:15

Sau khi chết sẽ có phán xét cuối cùng Hê-bơ-rơ 9:27

Ngày phán xét cuối cùng đến thình lình như kẻ trộm đến trong lúc ban đêm 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:2; 2Phi-e-rơ 3:10; Khải Huyền 3:3; 16:15

Sự phán xét cuối cùng kẻ ác là chắc chắn Truyền Đạo 11:9; Hê-bơ-rơ 10:30; 2Phi-e-rơ 2:3-9; 3:4-10

Sự biết chắc về phán xét cuối cùng sanh ra:

Sự ăn năn tội Công vụ 17:30-31

Đức tin Mác 16:16; 2Cô-rinh-tô 5:10-11

Sự thánh sạch 2Cô-rinh-tô 5:9-10; Phi-líp 1:10; 2Phi-e-rơ 3:11, 14; Khải Huyền 22:11-12

Sự cầu nguyện, tỉnh thức Ma-thi-ơ 24:42; 25:13; Mác 13:33; Lu-ca 12:40; 21:36; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:2-6; 1Phi-e-rơ 1:7; Khải Huyền 16:15

Sự vững lòng 1Giăng 2:28

Sự yêu thương trọn vẹn làm cho lòng chúng ta được mạnh bạo trong ngày phán xét cuối cùng 1Giăng 4:17

Những kẻ ác sợ ngày phán xét cuối cùng Công vụ 24:25; Hê-bơ-rơ 10:27

Quỉ Sa-tan và những sứ giả của nó sẽ bị lên án hình phạt đời đời trong ngày phán xét cuối cùng Ma-thi-ơ 25:41; 2Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 1:6; Khải Huyền 20:10

Các từng trời và trái đất sẽ bị thiêu đốt trong ngày phán xét cuối cùng 2Phi-e-rơ 3:7, 10-12

Tả vẽ sự phán xét cuối cùng Ma-thi-ơ 25:31-46; Đa-ni-ên 7:9-10; Khải Huyền 20:11-15

Ví dụ về sự phán xét cuối cùng:

Cỏ lùng Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43

Lưới đánh cá biển Ma-thi-ơ 13:47-50