Tìm kiếm

Tra Từ

PHẦN THƯỞNG CỦA TÍN ĐỒ

 

Phần thưởng của tín đồ do Đức Chúa Trời ban cho Rô-ma 2:7; Cô-lô-se 3:24; Hê-bơ-rơ 11:6

Phần thưởng của tín đồ được ban cho tùy ý tốt lành của Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ 20:14-15; Lu-ca 12:32

Phần thưởng của tín đồ bởi Đức Chúa Trời sắm sẵn Hê-bơ-rơ 11:16

Phần thưởng của tín đồ bởi Jêsus Christ sắm sẵn Giăng 14:2

Phần thưởng của tín đồ ban cho kẻ hầu việc Christ Cô-lô-se 3:24

Phần thưởng của tín đồ được vẽ ra là được:

Ở với Christ Giăng 12:26; 14:3; Phi-líp 1:23; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17

Thấy mặt Đức Chúa Trời Thi thiên 17:15; Ma-thi-ơ 5:8; Khải huyền 22:4

Ngắm xem sự vinh hiển của Christ Giăng 17:24

Vinh hiển với Christ Rô-ma 8:17-18; Phi-líp 3:21; Cô-lô-se 3:4; 1 Giăng 3:2

Đồng ngồi trên ngôi với Christ để đoán xét thế gian Đa-ni-ên 7:22; Ma-thi-ơ 19:28; Lu-ca 22:30; ICô 6:2

Đồng trị với Christ 2 Ti-mô-thê 2:12; Khải huyền 3:21; 5:10; 20:4

Trị vì đời đời Khải huyền 22:5

Mão miện công nghĩa 2 Ti-mô-thê 4:8

Mão miện vinh hiển 1 Phi-e-rơ 5:4

Mão miện của sự sống Gia-cơ 1:12; Khải huyền 2:10

Mão miện không hay hư nát ICô 9:25

Đồng kế tự với Christ Rô-ma 8:17

Hưởng mọi sự làm cơ nghiệp Khải huyền 21:7

Chung hưởng gia tài với hết thảy những kẻ được nên thánh Công vụ 20:32; 26:18

Dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng Cô-lô-se 1:12

Nhận lãnh cơ nghiệp đời đời Hê-bơ-rơ 9:15

Cơ nghiệp không hư đi 1 Phi-e-rơ 1:4

Nước thiên đàng Ma-thi-ơ 25:34; Lu-ca 22:29

Nước không rúng động Hê-bơ-rơ 12:28

Sáng láng như các ngôi sao Đa-ni-ên 12:3

Đức Chúa Trời làm sự sáng đời đời cho mình Ê-sai 60:19

Sự sống đời đời Lu-ca 18:30; Rô-ma 2:7; 6:23

Của cải hằng còn Hê-bơ-rơ 10:34

Một nhà đời đời tại trên trời IICô 5:1

Một thành có nền Hê-bơ-rơ 11:10

Hưởng sự vui mừng của Chúa Ma-thi-ơ 25:21 cũng xem Hê-bơ-rơ 12:2

Nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc Khải huyền 14:13 cũng xem Hê-bơ-rơ 4:9

Trọn sự khoái lạc và vui sướng vô cùng Thi thiên 16:11

Giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Christ Jêsus Phi-líp 3:14

Của quí ở trên trời Ma-thi-ơ 19:21; Lu-ca 12:33

Sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên IICô 4:17

Phần thưởng của tín đồ là lớn Ma-thi-ơ 5:12; Lu-ca 6:35; Hê-bơ-rơ 10:35

Phần thưởng của tín đồ là đầy đủ 2 Giăng 1:8

Phần thưởng của tín đồ là chắc chắn Châm ngôn 11:18

Phần thưởng của tín đồ rất thỏa nguyện Thi thiên 17:15

Phần thưởng của tín đồ không đánh giá được Ê-sai 64:4; ICô 2:9

Thánh đồ có lòng tin, chắc sẽ được Chúa ban phần thưởng của tín đồ cho Thi thiên 73:24; Ê-sai 25:8-9; IICô 5:1; 2 Ti-mô-thê 4:8

Cái hi vọng về phần thưởng của tín đồ khiến cho lòng ta vui mừng Rô-ma 5:2

Thánh đồ nên giữ mình kẻo phải mất phần thưởng của tín đồ chăng 2 Giăng 1:8; Khải huyền 3:11

Hi vọng về phần thưởng của tín đồ khiến cho ta:

Giữ lấy mình 2 Giăng 1:8

Bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy Phi-líp 3:14

Bền lòng vì Christ mà chịu sự đau đớn hoạn nạn IICô 4:16-18; Hê-bơ-rơ 11:26

Giữ trung tín cho đến chết Khải huyền 2:10

Những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với phần thưởng của tín đồ Rô-ma 8:18; IICô 5:17

Khi tái lâm, Chúa sẽ phân phát phần thưởng của tín đồ Ma-thi-ơ 16:27; ICô 3:11-15; Khải huyền 22:12