Tìm kiếm

Tra Từ

PHẠM TỘI CÙNG THÁNH LINH, Sự

 

Lời khuyên chớ phạm tội cùng Thánh Linh Ê-phê-sô 4:30; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:19

Phạm tội cùng Thánh Linh tức là:

Thử Thánh Linh Công vụ 5:9

Làm buồn Thánh Linh Ê-sai 63:10; Ê-phê-sô 4:30

Nói dối cùng Thánh Linh Công vụ 5:3

Làm cho các ân tứ của Thánh Linh ra hèn Công vụ 8:18-20

Khinh lờn Thánh Linh Hê-bơ-rơ 10:29

Làm nghịch với Thánh Linh Công vụ 7:51

Cứng lòng đối với lời báo cáo của Thánh Linh Xa-cha-ri 7:12

Dập tắt Thánh Linh 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:19Sáng Thế Ký 6:3

Sự phạm thượng cùng Thánh Linh không hề được tha thứ Ma-thi-ơ 12:31-32; Mác 3:29; Lu-ca 12:10; 1Giăng 5:16