Tìm kiếm

Tra Từ

CAM CHỊU, Sự

Chúa Jêsus-Christ treo gương về sự cam chịu Ma-thi-ơ 26:39-44;Giăng 12:27,Giăng 18:11

Bảo ta phải có sự cam chịu Thi Thiên 37:7,Thi Thiên 46:10

Phải bày tỏ ra sự cam chịu:

Đối với sự đầu phục ý chỉ của Đức Chúa Trời 2Sa-mu-ên 15:26;Thi Thiên 42:5,Thi Thiên 42:11;Ma-thi-ơ 6:10

Đối với sự đầu phục quyền cao nhứt của Đức Chúa Trời Rô-ma 9:20-21

Trong lúc sắp qua đời Công vụ 21:13;2Cô-rinh-tô 4:16-5:1

Khi mất nhà cửa của cải Gióp 1:15-16,Gióp 1:21

Lúc con cái mình bị chết mất Gióp 1:18-19,Gióp 1:21

Khi Chúa sửa phạt Hê-bơ-rơ 12:9

Khi thân thể bị đau ốm Gióp 2:8-10

Kẻ ác không hề cam chịu gì cả Châm Ngôn 19:3

Lời khuyên phải có cam chịu Thi Thiên 37:1-11

Cớ tích sanh ra sự cam chịu là:

Sự lớn lao của Đức Chúa Trời Thi Thiên 46:10

Sự yêu thương của Đức Chúa Trời Hê-bơ-rơ 12:6

Sự công bình của Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 9:33

Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời Rô-ma 11:32-33

Sự thành tín của Đức Chúa Trời 1Phi-e-rơ 4:19

Tội lỗi của mình Ca Thương 3:39;Mi-chê 7:9

Gương chứng của kẻ có sự cam chịu:

Gia-cốp Sáng Thế Ký 43:14

A-rôn Lê-vi Ký 10:3

Dân Y-sơ-ra-ên Các Quan Xét 10:15

Hê-li 1Sa-mu-ên 3:18

Đa-vít 2Sa-mu-ên 12:23

Ê-xê-chia 2Các vua 20:19

Gióp Gióp 2:10

Ê-tiên Công vụ 7:59

Phao-lô Công vụ 21:13

Môn đồ Công vụ 21:14

Phi-e-rơ 2Phi-e-rơ 1:14