Tìm kiếm

Tra Từ

PHẠM THƯỢNG, NÓI

 

Kẻ ác hay nói phạm thượng Thi Thiên 74:18; Ê-sai 52:5; Ê-xê-chiên 35:12; Rô-ma 2:24; Gia-cơ 2:7; Khải Huyền 16:9, 11, 21

Chúa Jêsus bị chúng nói phạm thượng nhiều Ma-thi-ơ 9:34; 10:25; 12:24; Mác 3:22; 11:15; Lu-ca 22:64-65; 23:35-39; Rô-ma 15:3

Chúa Jêsus bị cáo gian nói phạm thượng Ma-thi-ơ 9:3; 26:65; Mác 2:7; 14:64; Giăng 10:33

Tín đồ bị cáo gian nói phạm thượng Công vụ 6:11, 13

Tội nói phạm thượng cùng Thánh Linh không được tha Ma-thi-ơ 12:31-32; Mác 3:29; Lu-ca 12:10; 1Giăng 5:16

Tín đồ rất lấy làm buồn khi nghe lời nói phạm thượng Thi Thiên 74:10, 18, 22

Tội của tín đồ vốn một dịp tiện cho kẻ ác nói phạm thượng 2Sa-mu-ên 12:24; Ê-xê-chiên 36:20; Rô-ma 2:24; 2Phi-e-rơ 2:2

Chớ hề làm cớ cho ai nói phạm thượng 1Ti-mô-thê 6:1; Tít 2:5

Theo luật pháp Môi-se, kẻ nói phạm thượng phải xử tử Lê-vi Ký 24:16, 23; Dân Số Ký 15:30

Sự hình phạt về nói phạm thượng Ê-sai 37:23, 26-38; Ê-xê-chiên 20:27-33; 35:12-14

Gương chứng về kẻ nói phạm thượng:

Con trai của Sê-lô-mít Lê-vi Ký 24:11

San-chê-ríp 2Các vua 19:4, 6, 22; Ê-sai 37:4, 6, 23; 2Sử Ký 32:17

Người Giu-đa Lu-ca 22:65; 23:35

Sau-lơ ở Tạt-sơ 1Ti-mô-thê 1:13; Công vụ 26:11

Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ 1Ti-mô-thê 1:20