Tìm kiếm

Tra Từ

Ơ-PHƠ-RÁT, SÔNG (Euphrate)

 

Sông Ơ-phơ-rát là một con sông chạy ngang qua vườn Ê-đen Sáng Thế Ký 2:14

Sông Ơ-phơ-rát gọi là:

Sông cái Xuất Ê-díp-tô 23:31; Giê-rê-mi 2:18

Sông Giô-suê 24:2; Nê-hê-mi 2:7; Thi Thiên 72:8

Sông lớn Sáng Thế Ký 15:18; Phục truyền 1:7

Người ta tưởng rằng uống nước sông Ơ-phơ-rát có linh nghiệm Giê-rê-mi 2:18

Nước sông Ơ-phơ-rát thường hay tràn bờ Ê-sai 8:7-8

Sông Ơ-phơ-rát là giới hạn nước A-si-ri 2Các vua 23:29; Ê-sai 7:20

Thành Ba-by-lôn ở trên bờ sông Ơ-phơ-rát Giê-rê-mi 51:13, 36

Đức Chúa Trời hứa sông Ơ-phơ-rát sẽ là giới hạn về phía đông của xứ Ca-na-an Sáng Thế Ký 15:18; Phục truyền 1:7; 11:24

Đạo quân Ê-díp-tô bị tuyệt diệt tại bờ sông Ơ-phơ-rát Giê-rê-mi 46:2, 6, 10

Phu tù Giu-đa thường thăm viếng bờ sông Ơ-phơ-rát Thi Thiên 137:1

Đai gai của Giê-rê-mi bị mục tại sông Ơ-phơ-rát làm ví dụ về dân Giu-đa bị bắt làm phu tù tại Ba-by-lôn Giê-rê-mi 13:3-9

Dự ngôn về Ba-by-lôn bị ném xuống sông Ơ-phơ-rát Giê-rê-mi 51:63-64

Sự đoán phạt tương lai giáng xuống trên sông Ơ-phơ-rát Khải Huyền 16:1212