Tìm kiếm

Tra Từ

Ô UẾ, Sự

 

Sự ô uế bị nghiêm cấm Lê-vi Ký 11:44-45

Vật có thể bị ô uế là:

Loài người Lê-vi Ký 5:3

Áo xống Lê-vi Ký 13:59

Đồ đạc, xe, v.v... Lê-vi Ký 15:9-10; Dân Số Ký 19:14-15

Nhà cửa Lê-vi Ký 14:44

Đất Lê-vi Ký 18:25; Phục truyền 21:23

Nơi thánh Lê-vi Ký 20:3; Sô-phô-ni 3:14

Sự ô uế theo lễ nghi là tại:

Ăn vật không tinh sạch Lê-vi Ký 11:8; Công vụ 10:11, 14

Ăn vật chết Lê-vi Ký 17:15

Đụng đến xác chết hay là hài cốt Dân Số Ký 9:6-7; 19:11, 16

Đụng đến mồ mả Dân Số Ký 19:16

Đụng đến thây con thú không tinh sạch Lê-vi Ký 5:2; 11:24-28

Ở chung với người chết Dân Số Ký 19:14

Sự để tang Lê-vi Ký 21:1-3

Bịnh phung Lê-vi Ký 13:3, 11; Dân Số Ký 5:2-3

Bịnh bạch trược Lê-vi Ký 15:2; Dân Số Ký 5:2

Đụng đến cái gì ô uế bởi bịnh bạch trược Lê-vi Ký 15:5-11

Đi vào nhà có bịnh phung Lê-vi Ký 14:46

Dâng con bò sắc hoe Dân Số Ký 19:7

Thiêu con bò sắc hoe Dân Số Ký 19:8

Hốt tro của con bò sắc hoe Dân Số Ký 19:10

Đụng đến người bị ô uế Dân Số Ký 19:22

Sanh đẻ con Lê-vi Ký 12:2

Lời truyền khẩu đặt thêm nhiều đều có thể khiến cho người ta ra ô uế Ma-thi-ơ 15:20; Mác 7:2

Linh tánh bị ô uế bởi sự:

Theo tội lỗi của dân ngoại bang Lê-vi Ký 18:24

Cầu đồng cốt thầy bói Lê-vi Ký 19:31

Dâng con trai cho thần Mô-lóc Lê-vi Ký 20:3

Làm và thờ hình tượng Ê-xê-chiên 20:17-18; 22:3-4; 23:7

Đổ huyết ra Ê-sai 59:3

Linh tánh ô uế bị phạt Lê-vi Ký 18:24-25, 28-29

Kẻ bị linh tánh ô uế bị cất khỏi trại quân Dân Số Ký 5:3-4; Phục truyền 23:14

Các thầy tế lễ:

Phải đoán định về mọi thứ ô uế Lê-vi Ký 10:10; 13:3

Cần phải lánh ô uế Lê-vi Ký 21:1-6, 11-12

Không nên ăn của lễ thánh trong khi bị ô uế Lê-vi Ký 22:2, 4-6

Ai ăn lễ vật thánh trong khi bị ô uế bị phạt Lê-vi Ký 22:3

Sự tẩy ô uế theo lễ nghi Dân Số Ký 19:18-19; Hê-bơ-rơ 9:13

Kẻ nào bị ô uế mà không lo làm lễ tẩy uế bị truất khỏi dân sự Dân Số Ký 19:13, 20

Tin Lành trừ bỏ ô uế theo lễ nghi Công vụ 10:15; Rô-ma 14:14; Cô-lô-se 2:20-22

Sự ô uế làm ví dụ về:

Tội lỗi Ma-thi-ơ 15:11, 18; Giu-đe 1:8

Thế gian 2Cô-rinh-tô 6:16-17