Tìm kiếm

Tra Từ

NÓI DỐI, Sự

 

Nghiêm cấm sự nói dối Lê-vi Ký 19:11; Ê-phê-sô 4:25; Cô-lô-se 3:9; Gia-cơ 3:14

Luật pháp được lập ra để trị sự nói dối Lê-vi Ký 6:2-4; 1Ti-mô-thê 1:9-10

Đức Chúa Trời gớm ghiếc sự nói dối Châm Ngôn 6:16-19; 12:22

Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối Dân Số Ký 23:19; Tít 1:2

Ma quỉ là cha của sự nói dối Giăng 8:44

Ma quỉ xui giục người ta nói dối 1Các vua 22:22-23; 2Sử Ký 18:21; Công vụ 5:3

Mọi người tự nhiên chìu về sự nói dối Thi Thiên 116:11; Rô-ma 3:4, 13

Kẻ ác:

Hay nói dối Ê-sai 28:15; 30:9; 59:13; Ô-sê 12:2, 12; Giăng 8:55

Nói dối từ buổi mới sanh Thi Thiên 58:3

Tìm và ưa mến sự nói dối Thi Thiên 4:2; 52:4; 62:4

Thường buông lời nói dối Thi Thiên 12:2; 41:6; 59:12; 144:8; Ê-sai 59:3, 13; Giê-rê-mi 9:8

Luyện tập lưỡi mình để nói dối Giê-rê-mi 9:3, 5

Cưu mang sự nói dối Ê-sai 59:13

Các giáo sư giả dạy sự nói dối Giê-rê-mi 5:31; 14:14; 23:32; 27:14; Ê-xê-chiên 22:28; 1Ti-mô-thê 4:2; Khải Huyền 2:2

Kẻ nào quả quyết nói:

Mình giao thông với Đức Chúa Trời mà lại đi trong sự tối tăm là kẻ nói dối 1Giăng 1:6

Mình biết Đức Chúa Trời mà không giữ điều răn Ngài là nói dối 1Giăng 2:4

Mình không có tội chi hết là nói dối 1Giăng 1:8

Kẻ bội đạo đều nói dối 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; 1Ti-mô-thê 4:1; 1Giăng 2:22

Có nhiều tội trọng cặp theo sự nói dối Ô-sê 4:1-2

Tín đồ:

Ghét sự nói dối Thi Thiên 119:104, 128, 163; Châm Ngôn 13:5

Không nói dối Sô-phô-ni 3:13

Cầu nguyện Chúa cất xa mình sự nói dối Thi Thiên 119:29; Châm Ngôn 30:8

Chống trả kẻ nói dối Thi Thiên 40:4; 101:7

Thà nghèo khổ còn hơn là nói dối Châm Ngôn 19:22

Kẻ nói dối:

Không hưởng được nước Đức Chúa Trời Khải Huyền 21:27; 22:15

Sẽ bị quăng xuống hồ lửa Khải Huyền 21:8

Bị hình phạt Thi Thiên 5:6; Châm Ngôn 19:5, 9; 21:28

Gương chứng về kẻ nói dối:

Ma quỉ Sáng Thế Ký 3:4; 2Cô-rinh-tô 11:3

Ca-in Sáng Thế Ký 4:9

Sa-ra Sáng Thế Ký 18:15

Gia-cốp Sáng Thế Ký 27:19

Các anh của Giô-sép Sáng Thế Ký 37:31-32

Dân Y-sơ-ra-ên Giô-suê 7:11

Sam-sôn Các Quan Xét 16:10

Sau-lơ 1Sa-mu-ên 15:13

Mi-canh 1Sa-mu-ên 19:14

Đa-vít 1Sa-mu-ên 21:2

Tiên tri ở Bê-tên 1Các vua 13:18

Ghê-ha-xi 2Các vua 5:22, 25

Bạn hữu của Gióp Gióp 13:4

Dân Y-sơ-ra-ên Ô-sê 4:1-2

Dân cư Ni-ni-ve Na-hum 3:1

Phi-e-rơ Ma-thi-ơ 26:70, 74; Mác 14:68-71; Lu-ca 22:57-60; Giăng 18:17, 25-27

A-na-nia và Sa-phi-ra Công vụ 5:3-8

Người Cơ-rết Tít 1:12