Tìm kiếm

Tra Từ

NI-NI-VE, THÀNH

Cội rễ của thành Ni-ni-ve từ thời thượng cổ Sáng Thế Ký 10:11

Thành Ni-ni-ve ở trên bờ sông Tigre Na-hum 2:6, 8

Thành Ni-ni-ve là cựu kinh đô của nước A-sy-ri 2Các vua 19:36; Ê-sai 37:37

Thành Ni-ni-ve được gọi là thành đổ máu Na-hum 3:1

Tả vẽ thành Ni-ni-ve là:

Thành lớn Giô-na 1:2; 3:2

Rất rộng lớn Giô-na 3:3

Giàu có Na-hum 2:9

Có đồn lũy Na-hum 3:12

Có sức mạnh Na-hum 1:12

Buôn bán lớn Na-hum 3:16

Số dân đông đúc Giô-na 4:11

Hèn mạt Na-hum 1:14

Tội ác cực điểm Giô-na 1:2

Hay thờ hình tượng Na-hum 1:14

Thành vui vẻ Sô-phô-ni 2:15

Đầy sự dối trá, cường bạo và cướp bóc Na-hum 3:1

Đầy sự dâm dục, tà thuật v.v...Na-hum 3:4

Đức Chúa Trời sai Giô-na tuyên bố sự sập đổ của thành Ni-ni-ve Giô-na 1:2; 3:1-2, 4

Dân cư thành Ni-ni-ve nghe sự giảng của Giô-na, bèn ăn năn Giô-na 3:5-9; Ma-thi-ơ 12:41; Lu-ca 11:32

Vì dân cư thành Ni-ni-ve ăn năn, Đức Chúa Trời không phá hủy thành Ni-ni-ve Giô-na 3:10; 4:11

Sự dự ngôn về thành Ni-ni-ve:

Đạo quân Ba-by-lôn kéo lên tàn phá thành Na-hum 2:1-4; 3:2

Dân cư bị chém giết Na-hum 1:12; 3:3

Bị cướp bóc của quí Na-hum 2:9

Hình tượng bị hủy diệt Na-hum 1:14; 2:6

Bị sỉ nhục nhạo cười Na-hum 3:5-7; Sô-phô-ni 2:15

Bị tuyệt diệt sạch trơn Na-hum 1:8-9

Bị hoang vu Sô-phô-ni 2:13-15

Dân cư bị yếu đuối như đờn bà Na-hum 3:13

Bị đánh bại trong khi dân cư say rượu Na-hum 1:10; 3:11

Dân cư bị bắt làm phu tù Na-hum 3:10