Tìm kiếm

Tra Từ

NHƠN TÁNH CỦA CHRIST

Nhơn tánh của Christ cần yếu cho chức Trung bảo 1Ti-mô-thê 2:5; Hê-bơ-rơ 2:14, 17; 10:5; Cô-lô-se 1:22; Rô-ma 8:3

Christ có nhơn tánh:

Vì có thân thể bằng thịt và huyết Giăng 1:14; Rô-ma 8:3; Cô-lô-se 1:22; 1Ti-mô-thê 3:16; Hê-bơ-rơ 2:14; 5:7; 10:5

Vì có linh hồn loài người Ma-thi-ơ 27:50; Mác 15:37; Lu-ca 23:46; Giăng 19:30

Nhơn tánh của Christ là lẽ mầu nhiệm lớn của sự tin kính 1Ti-mô-thê 3:16

Những bằng cớ tỏ ra nhơn tánh của Christ:

Gái đồng trinh thai dựng Ngài Ma-thi-ơ 1:18; Lu-ca 1:31

Sự sanh ra của Ngài Ma-thi-ơ 1:16, 25; 2:2; Lu-ca 2:7, 11; Ga-la-ti 4:4

Ngài chịu cắt bì Lu-ca 2:21

Ngài lớn lên và được đầy dẫy sự khôn ngoan Lu-ca 2:40, 52

Ngài bị ma quỉ cám dỗ Ma-thi-ơ 4:1-10; Mác 1:13; Lu-ca 4:2-13; Hê-bơ-rơ 2:18; 4:15

Ngài đói Ma-thi-ơ 4:2Lu-ca 4:2; Ma-thi-ơ 21:18Mác 11:12

Ngài khát Giăng 4:7; 19:28

Ngài mỏi mệt Giăng 4:6

Ngài ngủ Ma-thi-ơ 8:24; Mác 4:38; Lu-ca 8:23

Ngài khóc Lu-ca 19:41; Giăng 11:35; Hê-bơ-rơ 5:7

Ngài đau đớn Ê-sai 53:3; Ma-thi-ơ 26:38; Mác 14:34; Lu-ca 22:44; Giăng 11:33; 12:27

Ngài bị vả trên mặt Ma-thi-ơ 26:67; Lu-ca 22:64; Giăng 19:3

Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá Thi Thiên 22:16; Ma-thi-ơ 27:35; Mác 15:24; Lu-ca 23:33; Giăng 19:18; Công vụ 5:30

Ngài chết Ma-thi-ơ 27:50; Mác 15:44; Lu-ca 23:46; Giăng 19:33; Công vụ 10:39

Người ta đâm ngang sườn Ngài Giăng 19:34

Ngài bị chôn Ma-thi-ơ 27:58-60; Lu-ca 23:52-53; Giăng 19:38-40

Ngài từ kẻ chết sống lại Công vụ 2:30-32; 3:15; 5:30; 2Ti-mô-thê 2:8

Đấng Christ đã tỏ ra những bằng cớ hiển nhiên làm chứng Ngài có nhơn tánh Lu-ca 24:39; Giăng 20:27; 1Giăng 1:1-2

Đấng Christ có nhơn tánh giống như chúng ta trừ ra tội lỗi Công vụ 3:22; Phi-líp 2:7-8; Hê-bơ-rơ 2:14, 17; 4:15

Christ có nhơn tánh vô tội Giăng 8:46; 2Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 4:15; 7:26; 1Phi-e-rơ 2:22; 1Giăng 3:5

Nhơn tánh của Christ sanh ra bởi dòng dõi:

Người nữ Sáng Thế Ký 3:15; Ê-sai 7:14; Lu-ca 1:31; Ga-la-ti 4:4

Áp-ra-ham Sáng Thế Ký 22:18; 26:4; Công vụ 3:25; Ga-la-ti 3:16; Hê-bơ-rơ 2:16

Đa-vít 2Sa-mu-ên 7:12, 16; Thi Thiên 89:35-36; Giê-rê-mi 23:5; Ma-thi-ơ 22:42; Mác 10:47; Công vụ 2:30; 13:23; Rô-ma 1:3

Gia phổ của Christ theo nhơn tánh Ma-thi-ơ 1:1-17; Lu-ca 3:23-38

Chính Đức Chúa Jêsus tự chứng về nhơn tánh của Christ Ma-thi-ơ 8:20; 11:19; 16:13; Lu-ca 7:34; 9:22 v.v...

Người Giu-đa cũng nhận biết Ngài có nhơn tánh Ma-thi-ơ 13:54-56; Mác 6:3; Giăng 6:42; 7:27; 19:5

Kẻ nào xưng Đức Chúa Jêsus có nhơn tánh thuộc về Đức Chúa Trời 1Giăng 4:2

Antichrist (kẻ địch lại Christ) chối nhơn tánh của Christ 1Giăng 4:3; 2Giăng 1:7