Tìm kiếm

Tra Từ

NHỊN NHỤC, Sự (Nhẫn nại, sự)

Đức Chúa Trời hay nhịn nhục Rô-ma 15:5

Jêsus Christ đã làm gương về sự nhịn nhục Ê-sai 53:7Công vụ 8:32; Ma-thi-ơ 27:14

Lời khuyên phải nhịn nhục Lu-ca 21:19; Rô-ma 12:12; Ê-phê-sô 4:2; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:14; Tít 2:2; Gia-cơ 5:8; 2Phi-e-rơ 1:6

Đầy tớ của Chúa phải:

Tìm kiếm sự nhịn nhục 1Ti-mô-thê 6:11; 2Ti-mô-thê 2:24

Làm cho mình đáng trượng bởi sự nhịn nhục 2Cô-rinh-tô 6:4

Tín đồ phải tỏ lòng nhịn nhục:

Đối với mọi người 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:14

Trong khi theo đòi cuộc chạy đua đã bày cho mình Hê-bơ-rơ 12:1-3

Khi làm điều lành Ga-la-ti 6:9; 2Phi-e-rơ 2:20

Trong khi bị hoạn nạn Lu-ca 21:19; Rô-ma 12:12; 1Phi-e-rơ 2:20

Khi bị rủa sả 1Cô-rinh-tô 4:12; Hê-bơ-rơ 12:3; 1Phi-e-rơ 2:21-23

Trông đợi Đức Chúa Trời Thi Thiên 37:7; 40:1

Đợi kỳ Chúa Jêsus Christ đến 2Tê-sa-lô-ni-ca 3:5; Gia-cơ 5:7-8

Đương khi trông đợi sự sống lại Rô-ma 8:22-25

Theo mẫu mực của các tiên tri Gia-cơ 5:10

Tín đồ được sức mạnh để nhịn nhục chịu mọi sự Cô-lô-se 1:11

Sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó Gia-cơ 1:4

Sự nhịn nhục là trái của Thánh Linh Ga-la-ti 5:22

Tình yêu thương sanh sự nhịn nhục 1Cô-rinh-tô 13:4

Sự hoạn nạn thử thách sanh ra sự nhịn nhục Rô-ma 5:3; Gia-cơ 1:3

Sự nhịn nhục sanh ra:

Sự tập rèn Rô-ma 5:4

Sự trông cậy Rô-ma 5:4; 15:4

Cặp theo sự nhịn nhục phải có:

Đức tin 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:4; Hê-bơ-rơ 6:12; Khải Huyền 13:10

Sự tin kính 2Phi-e-rơ 1:6

Sự tiết độ 2Phi-e-rơ 1:6

Sự vui vẻ Cô-lô-se 1:11

Làm lành mà lại chịu sự khốn khó cách nhịn nhục là một ơn phước 1Phi-e-rơ 2:20

Sự nhịn nhục cần kíp để hưởng được lời hứa Hê-bơ-rơ 6:12; 10:36

Khen ngợi về sự nhịn nhục Khải Huyền 2:2-3 cũng xem Châm Ngôn 14:29; 16:32; Truyền Đạo 7:8

Phải giữ lòng nhịn nhục vì ngày tái lâm của Chúa gần đến Hê-bơ-rơ 10:36-37; Gia-cơ 5:8

Ví dụ về sự nhịn nhục Gia-cơ 5:7

Gương chứng về sự nhịn nhục:

Gióp Gióp 1:21; 2:10; Gia-cơ 5:11

Đa-vít 2Sa-mu-ên 16:9-11; Thi Thiên 40:1

Si-mê-ôn Lu-ca 2:25

Phao-lô 2Cô-rinh-tô 12:12; 2Ti-mô-thê 3:10

Áp-ra-ham Hê-bơ-rơ 6:15

Các tiên tri Gia-cơ 5:10

Giăng Khải Huyền 1:9