Tìm kiếm

Tra Từ

BÓI-KHOA, Sự (Tà thuật, phù chú, v.v.)

Sự bói khoa lấy làm gớm ghê cho Đức Chúa Trời Phục truyền 18:10-12; 1Sa-mu-ên 15:23

Kẻ bói khoa là:

Thầy bói Phục truyền 18:10

Thầy phù thủy Phục truyền 18:10

Thầy thiên văn Giê-rê-mi 27:9; Ê-sai 47:13

Thầy bàn mộng Giê-rê-mi 27:9

Kẻ đồng cốt Xuất Ê-díp-tô 22:18; Phục truyền 18:11; 1Sa-mu-ên 28:3

Kẻ hay dùng ếm chú Phục truyền 18:11

Kẻ thuật số Phục truyền 18:11

Kẻ cầu vong Phục truyền 18:11

Pháp sư Sáng Thế Ký 41:8

Bác sĩ Sáng Thế Ký 41:8; Đa-ni-ên 4:6

Thuật sĩ Đa-ni-ên 4:7; Công vụ 13:6, 8

Thầy phù phép Giê-rê-mi 27:9

Tiên tri giả Giê-rê-mi 14:14; Ê-xê-chiên 13:3, 9

Dân Y-sơ-ra-ên đầy dẫy sự bói khoa Ê-sai 2:6

Những phương pháp người ta dùng để bói khoa là:

Phù phép Xuất Ê-díp-tô 7:11; Dân Số Ký 24:1; Ê-sai 47:12; Công vụ 8:11

Đưa con qua lửa 2Các vua 21:6

Thiên văn 2Các vua 21:6

Những điềm lạ 2Các vua 21:6

Cầu vong 1Sa-mu-ên 28:11-12

Lắc cái tên Ê-xê-chiên 21:26

Xem gan Ê-xê-chiên 21:26-27

Chén Sáng Thế Ký 44:2, 5

Gậy Ô-sê 4:12

Chiêm bao Giê-rê-mi 29:8; Xa-cha-ri 10:2

Sự bói khoa can thiệp đến sự thờ hình tượng 2Sử Ký 33:5-6

Sách vở bói khoa có nhiều thứ và đắt tiền Công vụ 19:19

Sự bói khoa lợi lớn Dân Số Ký 22:7; Công vụ 16:16

Kẻ làm sự bói khoa:

Người ta kể là bác sĩ Đa-ni-ên 2:12, 27

Khiến cho người ta kính sợ mình Công vụ 8:9, 11

Thường nói ríu rít líu lo Ê-sai 8:19

Người ta thường hỏi kẻ bói khoa trong lúc bối rối Đa-ni-ên 2:2; 4:6-7

Sự bói khoa chỉ sự phỉnh phờ giả dối Ê-xê-chiên 13:6-7; Giê-rê-mi 29:8

Đức Chúa Trời làm cho trật sự bói khoa Ê-sai 44:25

Sự bói khoa không thể làm hại cho dân Đức Chúa Trời Dân Số Ký 23:23

Luật pháp:

Nghiêm cấm dân Y-sơ-ra-ên dùng bói khoa Lê-vi Ký 19:26; Phục truyền 18:10-11

Nghiêm cấm dân Y-sơ-ra-ên cầu tìm kẻ bói khoa Lê-vi Ký 19:31; Phục truyền 18:14

Kẻ dùng bói khoa bị xử tử Xuất Ê-díp-tô 22:18; Lê-vi Ký 20:27

Kẻ xây về Thầy bói khoa bị Đức Chúa Trời phạt nặng Lê-vi Ký 20:6

Dân Y-sơ-ra-ên dễ khuynh hướng về sự bói khoa 2Các vua 17:17; Ê-sai 2:6