Tìm kiếm

Tra Từ

BỘI BẠC ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, Sự

BỘI BẠC ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, Sự

Sự bội bạc đối với Đức Chúa Trời là một việc điên dại đáng ghét Phục truyền 32:5; Ê-sai 1:2-3; Giê-rê-mi 2:5-6, 31-32; Rô-ma 1:20-21

Lòng bội bạc đối với Đức Chúa Trời thật là đáng tội Thi thiên 106:6-7, 21; Ê-sai 43:21-24; Giê-rê-mi 2:11, 13

Sự bội bạc với Đức Chúa Trời là một tánh nết của kẻ ác Rô-ma 1:21; 2 Ti-mô-thê 3:2

Sự bội bạc với Đức Chúa Trời được tỏ ra:

Bởi quên Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa Phục truyền 32:18; Ê-sai 43:21-23; 51:13; Ô-sê 8:14

Bởi quên những ơn do sự nhơn từ Ngài mà ra Nê-hê-mi 9:25-26; Gióp 22:17-18; Thi thiên 106:7; Ê-sai 1:3; 42:19-20; Giê-rê-mi 5:7; Ô-sê 2:8; 13:6

Bởi quên ơn Ngài giải cứu mình Các quan xét 8:34; Thi thiên 78:42; 106:21; Giê-rê-mi 2:5-6

Bởi chối bỏ sự hi-sinh và ân tứ của con Ngài Hê-bơ-rơ 10:29

Sự thạnh vượng thường sanh lòng bội bạc đối với Đức Chúa Trời Phục truyền 31:20; 32:15; Châm ngôn 30:9; Giê-rê-mi 5:7; Ô-sê 13:6

Lời cảnh cáo kẻ bội bạc đối với Đức Chúa Trời Phục truyền 8:11-14; 1 Sa-mu-ên 12:24-25

Sự hình phạt kẻ bội bạc đối với Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 9:20-30; Thi thiên 106:21, 40-41; Ê-sai 17:10-11; Ô-sê 2:8-12

Ví dụ về sự bội bạc đối với Đức Chúa Trời:

Cây nho dưng Ê-sai 5:1-7

Đờn bà bất trung Ê-xê-chiên 16:1-39

Gương chứng về sự bội bạc đối với Đức Chúa Trời:

Dân Y-sơ-ra-ên Phục truyền 32:6-18; Nê-hê-mi 9:20-26

Sau-lơ 1 Sa-mu-ên 15:17-19

Giê-hu 1 Các vua 16:2

Đa-vít 2 Sa-mu-ên 12:7-9

Ê-xê-chia 2 Sử ký 32:25

Nê-bu-cát-nết-sa Đa-ni-ên 5:18-21

Chín người bịnh phung Lu-ca 17:15-18