Tìm kiếm

Tra Từ

BỘI BẠC ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, Sự

Sự bội bạc đối với Đức Chúa Trời là một việc điên dại đáng ghét Phục truyền 32:5; Ê-sai 1:2-3; Giê-rê-mi 2:5-6, 31-32; Rô-ma 1:20-21

Lòng bội bạc đối với Đức Chúa Trời thật là đáng tội Thi Thiên 106:6-7, 21; Ê-sai 43:21-24; Giê-rê-mi 2:11, 13

Sự bội bạc với Đức Chúa Trời là một tánh nết của kẻ ác Rô-ma 1:21; 2Ti-mô-thê 3:2

Sự bội bạc với Đức Chúa Trời được tỏ ra:

Bởi quên Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa Phục truyền 32:18; Ê-sai 43:21-23; 51:13; Ô-sê 8:14

Bởi quên những ơn do sự nhơn từ Ngài mà ra Nê-hê-mi 9:25-26; Gióp 22:17-18; Thi Thiên 106:7; Ê-sai 1:3; 42:19-20; Giê-rê-mi 5:7; Ô-sê 2:8; 13:6

Bởi quên ơn Ngài giải cứu mình Các Quan Xét 8:34; Thi Thiên 78:42; 106:21; Giê-rê-mi 2:5-6

Bởi chối bỏ sự hi-sinh và ân tứ của con Ngài Hê-bơ-rơ 10:29

Sự thạnh vượng thường sanh lòng bội bạc đối với Đức Chúa Trời Phục truyền 31:20; 32:15; Châm Ngôn 30:9; Giê-rê-mi 5:7; Ô-sê 13:6

Lời cảnh cáo kẻ bội bạc đối với Đức Chúa Trời Phục truyền 8:11-14; 1Sa-mu-ên 12:24-25

Sự hình phạt kẻ bội bạc đối với Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 9:20-30; Thi Thiên 106:21, 40-41; Ê-sai 17:10-11; Ô-sê 2:8-12

Ví dụ về sự bội bạc đối với Đức Chúa Trời:

Cây nho dưng Ê-sai 5:1-7

Đờn bà bất trung Ê-xê-chiên 16:1-39

Gương chứng về sự bội bạc đối với Đức Chúa Trời:

Dân Y-sơ-ra-ên Phục truyền 32:6-18; Nê-hê-mi 9:20-26

Sau-lơ 1Sa-mu-ên 15:17-19

Giê-hu 1Các vua 16:2

Đa-vít 2Sa-mu-ên 12:7-9

Ê-xê-chia 2Sử Ký 32:25

Nê-bu-cát-nết-sa Đa-ni-ên 5:18-21

Chín người bịnh phung Lu-ca 17:15-18