Tìm kiếm

Tra Từ

BỘI BẠC, Sự

Ăn ở bội bạc với kẻ thân thích Gióp 19:14

Ăn ở bội bạc với ân nhơn Thi Thiên 35:12-13,Thi Thiên 109:5; Truyền Đạo 9:15; Giê-rê-mi 18:20

Ăn ở với thiết hữu trong cơn cùng quẫn Thi Thiên 38:11

Đầy tớ ăn ở bội bạc với chủ mình Gióp 19:15-16

Sự bội bạc là một tánh nết của kẻ ác Thi Thiên 35:12,Thi Thiên 38:20; Giê-rê-mi 18:20; 2Ti-mô-thê 3:2

Tín đồ:

Không nên bội bạc Thi Thiên 7:4-5

Nên cầu nguyện cho kẻ bội bạc Thi Thiên 109:4

Nên làm ơn cho kẻ bội bạc Lu-ca 6:35; 2Cô-rinh-tô 12:15

Sự hình phạt kẻ bội bạc Châm Ngôn 17:13; Giê-rê-mi 18:20-21

Gương chứng về kẻ bội bạc:

La-ban Sáng Thế Ký 31:38-42

Quan tửu chánh của Pha-ra-ôn Sáng Thế Ký 40:23

Dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 17:4; Các Quan Xét 8:35

Dân cư ở Kê-i-la 1Sa-mu-ên 23:5,1Sa-mu-ên 23:12

Sau-lơ 1Sa-mu-ên 24:17-18

Na-banh 1Sa-mu-ên 25:21

Vua Giô-ách 2Sử Ký 24:22

Dân cư Giê-ru-sa-lem Giê-rê-mi 18:20