Tìm kiếm

Tra Từ

BÒ SÁT, LOÀI

Đức Chúa Trời dựng nên loài bò sát Sáng Thế Ký 1:24-25

Loài bò sát được dựng nên để ngợi khen Đức Chúa Trời Thi Thiên 148:10, 13

Đức Chúa Trời để loài bò sát dưới quyền loài người cai trị Sáng Thế Ký 1:26

Loài bò sát không tinh sạch, không nên ăn Lê-vi Ký 11:31, 40-43; Công vụ 10:11-14

Những loài bò sát Kinh Thánh nói đến là:

Con cắc-kè Lê-vi Ký 11:30

Kỳ-đà Lê-vi Ký 11:30

Con thạch sùng Lê-vi Ký 11:30

Con rắn mối Lê-vi Ký 11:29

Con kỳ-nhông Lê-vi Ký 11:30

Con ốc Thi Thiên 58:8

Ếch nhái Xuất Ê-díp-tô 8:2; Khải Huyền 16:13

Con đỉa Châm Ngôn 30:15

Bò kẹp Phục truyền 8:15

Rắn lửa Phục truyền 8:15; Ê-sai 30:6

Con rắn Phục truyền 32:33; Gióp 26:13; Ma-thi-ơ 7:10

Con hổ mang Phục truyền 32:33; Thi Thiên 58:4; 91:13; Ê-sai 11:8

Rắn lục Châm Ngôn 23:32; Ê-sai 11:8; Công vụ 28:3

Vua Sa-lô-môn chép sách luận về loài bò sát 1Các vua 4:33

Dân ngoại bang thờ lạy loài bò sát Rô-ma 1:23

Đức Chúa Trời nghiêm cấm làm hình tượng giống như loài bò sát để thờ lạy Phục truyền 4:16, 18

Đức Chúa Trời cáo trách dân Giu-đa vì thờ loài bò sát Ê-xê-chiên 8:9-10