Tìm kiếm

Tra Từ

BÒ CON CỦA GIÊ-RÔ-BÔ-AM, CON

BÒ CON CỦA GIÊ-RÔ-BÔ-AM, CON

Con bò con của Giê-rô-bô-am đúc bằng vàng 1 Các vua 12:28

Mục đích về con bò con của Giê-rô-bô-am là ngăn trở dân Y-sơ-ra-ên đi lên Giê-ru-sa-lem để thờ phượng 1 Các vua 12:26-27

Con bò con của Giê-rô-bô-am gọi bằng:

Bò con vàng 2 Các vua 10:29; 2 Sử ký 13:8

Bò con của Bết-A-ven Ô-sê 10:5

Bò con của Sa-ma-ri Ô-sê 8:5

Con bò con của Giê-rô-bô-am được đặt trong Bê-tên và Đan 1 Các vua 12:29

Con bò con của Giê-rô-bô-am có lẽ được đúc theo kiểu Ê-díp-tô 1 Các vua 11:40

Con bò con của Giê-rô-bô-am được đúc để chỉ về Đức Chúa Trời 1 Các vua 12:28

Giê-rô-bô-am lập thầy tế lễ để giữ cuộc thờ phượng con bò con của Giê-rô-bô-am 1 Các vua 12:31; 2 Sử ký 11:15

Người ta dâng của lễ cho con bò con của Giê-rô-bô-am 1 Các vua 12:32; 13:1

Giê-rô-bô-am cũng lập ngày lễ cho con bò con của Giê-rô-bô-am 1 Các vua 12:32-33

Dân đều hôn con bò con của Giê-rô-bô-am trong khi thờ nó Ô-sê 13:2

Cuộc thờ con bò con của Giê-rô-bô-am:

Bị tiên tri của Đức Chúa Trời quở trách 1 Các vua 13:1-3

Các vua kế vị Giê-rô-bô-am cũng làm theo 1 Các vua 15:34; 16:26; 2 Các vua 10:29, 31; 14:24

Là tội nặng của Y-sơ-ra-ên 1 Các vua 12:30; 2 Các vua 10:31; 2 Sử ký 13:8

Dân sự Đức Chúa Trời không khứng thờ con bò con của Giê-rô-bô-am 1 Các vua 19:18; 2 Sử ký 11:16

Việc đúc con bò con của Giê-rô-bô-am là một tội nặng 1 Các vua 14:9-10

Việc thờ con bò con của Giê-rô-bô-am cũng là tội nặng 1 Các vua 14:15-16; 2 Các vua 27:22-23

Dự ngôn về con bò con của Giê-rô-bô-am:

Bị dời qua A-si-ri Ô-sê 10:6

Bị bể nát Ô-sê 8:6; 10:8

Kẻ thờ lạy bị hình phạt Ô-sê 8:13-14