Tìm kiếm

Tra Từ

BÒ CON BẰNG VÀNG, CON

BÒ CON BẰNG VÀNG, CON

Dân Y-sơ-ra-ên đúc con bò con bằng vàng vì Môi-se ở trên núi chậm xuống Xuất Ê-díp-tô 32:1, 4

Con bò vàng con được đúc nên:

Bởi đồ trang sức đờn bà Xuất Ê-díp-tô 32:2-3

Để chỉ về Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 32:4-5 và [dc Thi thiên 106:20

Theo kiểu Ê-díp-tô Công vụ 7:39-41

Để đi trước hội chúng Xuất Ê-díp-tô 32:1

Con bò con bằng vàng là một con bò đúc Xuất Ê-díp-tô 32:4; Thi thiên 106:19

A-rôn dùng đục để làm nên con bò con bằng vàng Xuất Ê-díp-tô 32:4

A-rôn lập bàn thờ trước con bò con bằng vàng Xuất Ê-díp-tô 32:5

Dân sự dâng các của lễ cho con bò con bằng vàng Xuất Ê-díp-tô 32:6; Công vụ 7:41

Dân sự theo lối buông lung chơi bời mà thờ phượng con bò con bằng vàng Xuất Ê-díp-tô 32:6, 18, 19, 25; ICô 10:7

Việc đúc con bò con bằng vàng:

Một tội nặng cùng Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 32:21, 30-31

Chứng rằng dân sự đã quên bỏ Đức Chúa Trời Thi thiên 106:21

Vốn tội bỏ điều răn của Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 32:8; Phục truyền 9:12, 16

Khiến cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng cùng A-rôn Phục truyền 9:20

Khiến cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời nổi lên cùng dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 32:10; Phục truyền 9:14, 19

Làm cho Môi-se phải đập bể hai bằng chứng Xuất Ê-díp-tô 32:19; Phục truyền 9:17

Dân Y-sơ-ra-ên bị phạt vì đúc con bò con bằng vàng Xuất Ê-díp-tô 32:26-29, 35

Môi-se cầu thay cho những kẻ thờ con bò con bằng vàng Xuất Ê-díp-tô 32:11-14, 30-34; Phục truyền 9:18-20

Môi-se tuyệt diệt con bò con bằng vàng Xuất Ê-díp-tô 32:20; Phục truyền 9:21

Sự hình phạt của kẻ thờ con bò con bằng vàng làm gương cảnh cáo kẻ khác ICô 10:5-7

Bò con của Giê-rô-bô-am