Tìm kiếm

Tra Từ

NHÀ HỘI (Synagogue)

Nhà hội là chỗ dân Giu-đa nhóm thờ phượng Công 13:5, 11
Lần đầu Kinh Thánh nói đến nhà hội Thi 74:8
Trường các tiên tri là gốc rễ của nhà hội ISa 19:18-24 2Các vua 4:23; 6:1
Sự nhóm lại trong nhà hội được phục hưng khi dân Giu-đa ở Ba-by-lôn trở về Nê-hê-mi 8:1-8

Cách thờ phượng trong nhà hội:
Cầu nguyện Ma-thi-ơ 6:5
Đọc lời của Đức Chúa Trời Nê 8:18; 9:3; 13:1; Lu-ca 4:10-19; Công vụ 15:21
Giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 8:8; Lu-ca 4:21
Ngợi khen, ca hát danh Đức Chúa Trời Nê-hê-mi 9:5
Người ta thường nhóm thờ phượng Đức Chúa Trời trong nhà hội nhằm ngày sa-bát Lu-ca 4:16; Công vụ 13:14

Việc cai trị nhà hội ở nơi:
Một hội trưởng hay là chủ nhà hội Công 18:8, 17
Những người cai nhà hội Mác 5:22; Công vụ 13:15
Trong nhà hội có một người chấp sự (chazan) giữ những Kinh Thánh Lu-ca 4:17, 20
Nhà hội có ghế cho thính giả ngồi được Công 13:14
Chỗ ngồi cao nhứt trong nhà hội để dành cho hàng trưởng lão Ma-thi-ơ 23:6
Có khi một người thường đứng dậy trong nhà hội đọc đoạn sách định cho ngày ấy Lu-ca 4:16
Có khi chủ nhà hội xin người khách lạ giảng dạy cho hội chúng Công vụ 13:15

Jêsus Christ thường:
Nhóm lại trong nhà hội Lu 4:16
Giảng dạy trong nhà hội Mat 4:23; Mác 1:39; Lu-ca 13:10
Làm phép lạ trong nhà hội Mat 12:9-10; Mác 1:23; Lu-ca 13:11
Các sứ đồ thường giảng dạy trong nhà hội Công 9:20; 13:5; 17:1, 17
Có khi dùng nhà hội làm tòa án Lu 12:11; Công 9:2; cũng xem Gia-cơ 2:2

Kẻ phạm tội lắm khi bị:
Giao xét xử trong nhà hội Lu 12:11; 21:12
Hình phạt tại nhà hội Mat 10:17; 23:34; Công vụ 22:19
Đuổi ra khỏi nhà hội Giăng 9:22, 34; 12:42; 16:2
Dân chúng coi kẻ xây cất nhà hội có công đức lớn lắm Lu-ca 7:5
Có thành phố có đến mấy nhà hội Công 6:9; 9:2
Mỗi phái có nhà hội riêng Công 6:9