Tìm kiếm

Tra Từ

NHÀ

Từ thượng cổ loài người đã hay cư trú trong nhà Sáng 12:1; 19:3
Nhà cần phải có nền vững chắc Mat 7:24; Lu-ca 6:48
Có khi người ta cất nhà trên cát Mat 7:24; Lu-ca 6:49

Nhà được cất bằng:
Đất sét Gióp 4:19
Gạch Xuất Ê-díp-tô 1:11-14; Ê-sai 9:9
Đá và gỗ Lê-vi 14:40, 42, 45; Ha 2:11
Đá đẽo 2 Các vua 22:6; A-mốt 5:11
Ngà voi 1 Các vua 22:39; A-mốt 3:15
Trong các thành phố các nhà được cất dọc theo đường phố Sáng thế 19:2
Có khi nhà được cất trên vách thành Giô 2:15; IICô 11:33

Trên mái nhà có:
Câu lơn chung quanh Phục 22:8
Đóng trại hoặc nhà lều IISa 16:22; Nê 8:16; Châm ngôn 21:9
Bàn thờ tà thần IICác 23:12; Giê 19:13; Sô-phô-ni 1:5

Trên mái nhà người ta:
Phơi cộng gai Giô-suê 2:6
Dạo chơi được 2 Sa-mu-ên 11:2; Đa-ni-ên 4:29
Làm nơi cầu nguyện Công 10:9
Dùng để rao truyền Lu 12:3
Đạm đạo với nhau cách bí mật ISa 9:25-26
Làm nơi cư tang và khóc lóc Ês 15:3; Giê-rê-mi 48:38
Có khi cỏ mọc trên mái nhà Thi 129:6-7
Ở ngoài nhà có thang lên trên mái Mat 24:17; Lu 5:19
Hành lang nhà lớn rộng dùng làm nơi đãi tiệc được Ê-xơ-tê 1:5
Người ta vào nhà bởi cửa Sáng 43:19; Xuất 12:22; Lu 16:20; Công 10:17
Cửa nhà thường thấp hẹp mới chắc chắn Châm 17:19
Về cách đóng cửa nhà IISa 13:18; Nhã 5:5; Lu-ca 11:7
Ai muốn vào nhà phải gõ cửa Công 12:13; Khải 3:20
Vách tường nhà tô bằng hồ Lê 14:42-43
Có khi con rắn ở trong vách nhà Amốt 5:19
Ám chỉ về phong tục đóng đinh vào vách nhà Truyền 12:11; Ês 22:23
Nhà có khi có hai ba từng Êxê 41:16; Công 20:9
Nhà được chia ra từng phòng Sáng 43:30; Ês 26:20

Những phòng của nhà lắm khi:
Rộng lớn, có những cửa sổ Giê 22:14
Đóng trần và sơn Giê 22:14; Aghê 1:4
Treo màn trướng nhiều sắc Êxơ 1:6
Có lò sưởi Giê-rê-mi 36:22; Giăng 18:18
Phòng cao của nhà tốt nhứt thường dùng để đãi tiệc yến 2 Các vua 4:10-11; Mác 14:15
Nhà cũng có khi có lầu chơi mát Quan 3:20-23
Nhà cũng cất phòng kín IICác 9:2-3
Nhà có cửa sổ để cho sáng sủa ICác 7:4
Cửa sổ về phía đường phố làm cao và hay gặp nguy hiểm 2 Các vua 1:2; 9:30, 33; Công vụ 20:9

Nhà của người giàu sang:
Lớn và đẹp Ê-sai 5:9; A-mốt 6:11; 2 Ti-mô-thê 2:20
Tốt Phục truyền 8:12
Có vẻ vui vẻ Mi-chê 2:9
Lắm khi như đền đài Êxê 26:12

Nhà bằng gạch và đất sét:
Trét vôi Ê-xê-chiên 13:10-11
Dễ bị khoét Gióp 24:16; Ê-xê-chiên 12:5
Dễ bị nước lớn xô đổ Ê-xê-chiên 13:13-14
Cất nhà xong thì làm lễ khánh thành Phục 20:5; Thi thiên 30:1-12 (xem lời tựa)
Người ta có khi cất nhà mùa đông, mùa hạ v.v... Amốt 3:15
Nhà có thể bị bịnh phung (chữ mốc, nguyên văn là phung) Lê-vi 14:34, 53
Không nên tham nhà của kẻ lân cận Xuất 20:17; Mi-chê 2:2
Có khi người ta mướn nhà Công 28:30
Có khi người ta cầm nhà Nê-hê-mi 5:3
Cũng có khi bán nhà mình nữa Công 4:34
Luật về sự bán nhà Lê 25:29-33
Nhà của kẻ tội nhơn bị phá hủy Đa-ni-ên 2:5; 3:29
Nhà bị phá hủy và bỏ hoang vốn một cách Đức Chúa Trời đoán phạt tội dân Giu-đa Ê-sai 5:9; 13:16, 21-22; Ê-xê-chiên 16:41; 26:12
Lắm khi phá đổ nhà để tu bổ tường thành Ês 22:10

Nhà làm ví dụ về:
Thân thể Gióp 4:19; IICô 5:1
Mồ mả (chữ nơi, nguyên văn là nhà) Gióp 30:23
Hội Thánh Hê-bơ-rơ 3:6; 1 Phi-e-rơ 2:5
Cơ nghiệp của tín đồ ở trên trời Giăng 14:2; IICô 5:1
Sự hi vọng ảo tưởng của kẻ giả hình (cất nhà trên cát) Ma-thi-ơ 7:26-27
Sự hi vọng chắc chắn của tín đồ Mat 7:24-25
Sự chóng qua và mau hư mất về của cải thế gian (dễ khoét vách nhà) Ma-thi-ơ 6:19-20
Sự hưng thạnh lớn (xây cất nhà) Ês 65:21; Êxê 28:26
Sự tai nạn (cất nhà mà không ở được) Phục 28:30; Amốt 5:11; Sô-phô-ni 1:13
Sự hạnh phước dư dật (ở trong nhà kẻ khác xây cất) Phục truyền 6:10-11