Tìm kiếm

Tra Từ

NGỰA, CON

Đức Chúa Trời ban sức lực cho con ngựa Gióp 39:22

Kinh Thánh vẽ con ngựa ra là:
Có sức mạnh lớn Thi 33:17; 147:10
Nhặm lẹ Ê-sai 30:16; Giê-rê-mi 4:13; Ha 1:8
Không nhát sợ Gióp 39:25-26
Hung dữ và mãnh liệt Gióp 39:24, 27
Có tánh hiếu chiến Gióp 39:24; Giê 8:6
Không sẩy bước Ê-sai 63:13
Con ngựa là vật vô tri Thi 32:9
Vó ngựa cứng Ê-sai 5:28
Hay hét tiếng lớn Giê 8:16Gióp 39:23, 27

Màu sắc của con ngựa là:
Bạch Xa-cha-ri 1:8; 6:3; Khải huyền 6:2
Ô Xa-cha-ri 6:2, 6; Khải 6:5
Hồng Xa-cha-ri 1:8; 6:2; Khải huyền 6:4
Xám Xa-cha-ri 1:8
Xa-cha-ri 6:3, 7
Vàng vàng Khải huyền 6:8
Con ngựa ăn lúa mạch, rơm và cỏ ICác 4:28; 18:5

Người ta dùng con ngựa để:
Đánh giặc Xuất Ê-díp-tô 14:9; 1 Sa-mu-ên 13:5
Thắng xe Mi-chê 1:13; Xa-cha-ri 6:2
Cỡi Gióp 39:21
Đưa lính trạm Ê-xơ-tê 8:102 Các vua 9:17-19
Vua chúa cỡi Ê-xơ-tê 6:8-11; Ê-xê-chiên 23:23
Phải dùng hàm khớp và dây cương để trị con ngựa Thi 32:9; Gia-cơ 3:3
Phải dùng roi vọt để ép con ngựa đi Châm 26:3
Dùng lạc để trang sức con ngựa Xa 14:20
Các nước hay dự bị một số ngựa lớn để đi đánh giặc Châm ngôn 21:31; Giê-rê-mi 51:27; Ê-xê-chiên 26:10
Nhờ cậy sức mạnh của con ngựa là vô ích Thi 33:17; Amốt 2:15

Dân Giu-đa:
Bị nghiêm cấm không được sắm nhiều ngựa Phục 17:16
Mua ngựa tại xứ Ê-díp-tô ICác 10:28-29
Bị trách vì có nhiều ngựa Ê-sai 2:7
Không nên cậy nơi con ngựa Ôs 14:3
Bị trách vì cậy nơi con ngựa Ês 30:16; 31:3
Ở Ba-by-lôn đem nhiều ngựa về Exơ 2:66
Trong đời Giô-sép người ta đã buôn bán ngựa Sáng 47:17
Nhằm đời trị vì Sa-lô-môn dân Giu-đa nuôi ngựa nhiều 1 Các vua 4:26
Mua con ngựa tại chợ và hội chợ Êxê 27:14; Khải 18:13

Con ngựa lắm khi bị:
Đui Xa-cha-ri 12:4
Ôn dịch Xuất Ê-díp-tô 9:3; Xa-cha-ri 14:15
Rắn cắn dọc đường Sáng 49:17
Tàn sát trong trận giặc Giê 51:21; Aghê 2:22
Con ngựa hay giậm đất khi muốn đi Quan 5:22
Kẻ thờ hình tượng hay dâng con ngựa cho mặt trời 2 Các vua 23:11

Con ngựa làm ví dụ về:
Sự đẹp đẽ của Hội Thánh Nhã 1:9; Xa-cha-ri 10:3
Sự giải cứu cách khải hoàn của Hội Thánh Ês 63:13
Tánh cứng cỏi Thi thiên 32:9
Kẻ ác dong ruổi theo tội lỗi Giê 8:6