Tìm kiếm

Tra Từ

NGU DẠI, Sự (Sự điên dại, sự điên cuồng, sự ngu muội, v.v...)

Tội lỗi là sự ngu dại IISử 24:10; Thi 69:5; 85:8; Châm Ngôn 24:9; Tít 3:3
Những kẻ phạm tội đều là ngu dại Thi 107:17; Giê 10:8; 17:11
Nguyên tánh mỗi người là sự ngu dại Tít 3:3
Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ Châm 22:15
Sự ngu dại từ lòng người mà ra Truyền 9:3; Mác 7:21-22

Kẻ ngu dại:
Khinh bỉ lời khuyên dạy Châm 1:7; 15:5
Khinh dể sự khôn ngoan Châm 1:7; 23:9; 24:7
Ghét sự tri thức và sự thông sáng Châm 1:22; 18:2
Ghét lời quở trách Châm 12:1; 17:10
Bước đi trong sự tối tăm Truyền 2:14
Coi sự khôn ngoan là cao xa quá Châm 24:7
Bỉ báng tội lỗi Châm 14:9
Coi sự làm ác như chơi Châm 10:23
Khéo làm điều ác Giê 4:22
Gớm ghiếc sự lìa bỏ điều dữ Châm 13:19; 27:22
Lười biếng Truyền Đạo 4:5
Tham ăn Châm Ngôn 30:22
Xa xí Châm Ngôn 21:20
Khinh bỉ kẻ lân cận Châm 14:21
Hay nói hành Châm Ngôn 10:18
Phỉnh gạt Châm Ngôn 14:8
Hoang đàng Châm Ngôn 7:22
Bại hoại, làm những điều gớm ghiếc Thi 14:1; 53:1
Khinh bỉ cha mẹ mình Châm 15:5, 20
Gây sự buồn rầu cho cha mẹ mình Châm 10:1; 17:21, 25
Là sự tai họa cho cha Châm 19:13
Ưa tranh cạnh Châm Ngôn 18:6; 20:3
Mau nóng giận Châm Ngôn 14:17, 29; Truyền Đạo 7:9
Tỏ ra sự giận dữ Châm 12:16; 29:11
Tức giận rất nặng nề Châm 27:3
Nỗi sầu thảm giết kẻ ngu dại Gióp 5:2
Chỉ toan tính bề ngoài mà thôi Lu 11:39-40
Có lòng chậm tin Lu 24:25
Nghe Tin Lành nhưng không làm theo Mat 7:26
Tại cớ miệng mình, kẻ ngu dại sẽ bị bại hoại Châm 10:8, 14; Truyền Đạo 10:12
Có lòng tin cậy mình Châm 14:16
Tin cậy đường lối mình Châm 12:15; Rô 1:22
Tin cậy nơi lòng mình Châm 28:26
Nói cho kẻ khác rằng mình là điên dại Truyền 10:3
Nhờ cậy của cải mình Lu 12:19-20
Lấy sự điên dại làm vui Châm 15:21
Bị ràng buộc với sự điên dại của mình Châm 27:22
Làm lại việc ngu dại khác nào con chó đã mửa ra, rồi liếm lại Châm Ngôn 26:11
Lằm bằm cùng Đức Chúa Trời Gióp 2:9-10; Thi Thiên 74:22
Làm sỉ nhục danh Đức Chúa Trời Thi 74:18, 22
Không hiểu biết những sự thuộc về Đức Chúa Trời Thi 92:5-6; Rô-ma 1:21
Không biết Đức Chúa Trời và công việc của Ngài Thi 92:5-6; Giê-rê-mi 4:22; 5:4, 21
Nói ở trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời Thi 10:4; 14:1; 53:1
Thờ lạy hình tượng Giê 10:8; Rô-ma 1:22-23
Trở nên tôi tớ cho kẻ khôn ngoan Châm 11:29
Sẽ bị lầm lạc vì điên dại quá Châm 5:23
Bị khốn khổ vì cớ sự ngu dại mình Thi 38:5; 107:17
Sẽ bị sa ngã Châm Ngôn 10:8, 10
Chết vì thiếu trí hiểu Châm 10:21
Chớ đáp lại kẻ ngu dại theo sự điên dại nó Châm 26:4
Tranh luận với kẻ ngu dại sẽ chẳng an hòa được Châm 29:9
Kẻ ngu dại hay nói nhiều lời Truyền 5:3; 10:14
Lời nói của miệng kẻ ngu dại khởi đầu là ngu dại và cuối cùng là điên cuồng Truyền Đạo 10:13
Người ngu dại đáp lại trước khi nghe Châm 18:13
Lòng và miệng kẻ ngu dại bày tỏ ra sự điên dại của nó Châm Ngôn 12:23; 13:16; 15:2
Tư tưởng kẻ ngu dại chỉ là tội lỗi Châm 24:9
Miệng kẻ ngu dại gian tà và điên dại Châm 15:14; 19:1
Lời tốt lành không xứng với kẻ ngu dại Châm 17:7; 26:7, 9
Khi kẻ ngu dại nín lặng cũng được cầm bằng khôn ngoan Châm Ngôn 17:28
Môi kẻ ngu dại là cái bẫy gài linh hồn chúng nó Châm 18:7
Một chút ngu dại làm cho nhẹ danh người khôn ngoan sang trọng Truyền Đạo 10:1
Sự điên dại của kẻ ngu dại chỉ là điên cuồng phỉnh gạt Châm Ngôn 14:8, 18, 24
Sự điên dại của kẻ ngu dại làm hư đường lối mình Châm Ngôn 19:3
Công lao của kẻ ngu dại làm cho mệt nhọc chúng nó và không có mục đích Truyền Đạo 10:15

Đức Chúa Trời:
Không ưa thích kẻ ngu dại Truyền 5:4
Ghen ghét sự thờ phượng của kẻ ngu dại Truyền 5:1
Đã làm sự khôn ngoan thế gian ra ngu dại ICô 1:20
Lòng kẻ ngu dại ở tại nhà vui sướng Truyền 7:4
Loài người tưởng mình là khôn ngoan mà lại trở nên ngu dại Rô-ma 1:22
Những người không biết Đức Chúa Trời trở nên ngu dại Rô-ma 1:21-22
Sự khôn ngoan của thế gian là ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời Ê-sai 44:25; 1Cô-rinh-tô 3:19
Sự giảng về thập tự gía là ngu dại cho thế gian ICô 1:18, 21
Dân ngoại cho Jêsus Christ đóng đinh trên thập tự giá là ngu dại 1Cô-rinh-tô 1:23
Những sự thuộc về Thánh Linh là sự ngu dại trước mặt người có tánh xác thịt 1Cô-rinh-tô 2:14
Tín đồ trở nên ngu dại vì cớ Đấng Christ ICô 4:10
Roi vọt sắm sẵn cho lưng kẻ ngu dại Châm 19:29; 26:3
Vì cớ miệng kẻ ngu dại sự bại hoại hòng đến Châm 10:14
Kẻ làm bạn với kẻ ngu dại sẽ bị tai hại Châm 13:20
Khốn khó cho những tiên tri ngu dại Êxê 13:3
Kẻ nào mắng anh em mình là ngu dại sẽ bị hình phạt Ma-thi-ơ 5:22
Sự ngu dại là hình phạt sai đến bởi Đức Chúa Trời Phục truyền 28:28
Sự hổ thẹn sẽ tặng sự ngu dại Châm 3:35
Sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu dại Châm 26:1, 8
Sự yên ổn của sự ngu dại làm hại cho chúng nó Châm 1:32
Ai mướn kẻ ngu dại sẽ bị thương Châm 26:10
Những kẻ nào muốn trở nên giàu có ắt sa vào những đều tham muốn ngu dại 1Ti-mô-thê 6:9
Lời khuyên kẻ ngu dại bỏ sự ngu dại Châm 1:22; Ga-la-ti 3:1, 3
Khuyên kẻ ngu dại khá nên thông sáng Châm 8:5; 9:6
Tín đồ chớ xử mình như người ngu dại Êph 5:15
Chớ dâng của tế lễ kẻ ngu dại cho Đức Chúa Trời Truyền 5:1
Việc lành ngăn miệng kẻ ngu dại IPhi 2:15
Ai muốn được sự khôn ngoan thật, phải nhận mình là ngu dại 1Cô-rinh-tô 3:18
Làm bạn với kẻ ngu dại rất nguy hiểm Châm 13:20; 17:12
Hãy lánh những kẻ ngu dại Châm 14:7; 19:27; Ê-phê-sô 5:11
Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan còn hơn câu hát của kẻ ngu dại Truyền Đạo 7:5; 9:17
Phải cầu Chúa cứu mình khỏi trở nên sự nhuốc nhơ của kẻ ngu dại Thi Thiên 39:8

Ví dụ về kẻ ngu dại:
Người giàu ngu dại Lu 12:20
Người cất nhà mình trên đất cát Mat 7:26
Những người nữ đồng trinh dại Mat 25:2

Gương chứng của kẻ ngu dại:
Na-banh 1Sa-mu-ên 25:25
Rô-bô-am 1Các vua 12:8
Y-sơ-ra-ên Phục truyền 32:6; Giê-rê-mi 4:22
Các quan trưởng Xô-an Ês 19:11, 13
Các tiên tri Ô-sê 9:7
Người Pha-ri-si Mat 23:17, 19
Người Ga-la-ti Ga-la-ti 3:1, 3
Ba-la-am 2Phi-e-rơ 2:15