Tìm kiếm

Tra Từ

NGÔI SAO

Không thể đếm ngôi sao được Sáng 15:5; Giê-rê-mi 33:22

Đức Chúa Trời:
Dựng nên ngôi sao Sáng 1:16; Thi Thiên 8:3; 148:3, 5
Đặt ngôi sao trong khoảng không Sáng 1:17
Định cho ngôi sao làm vì sáng ban đêm Sáng 1:16 sánh với 1:14; Thi Thiên 136:9; Giê-rê-mi 31:35
Đếm số các ngôi sao và gọi từng tên hết thảy Thi 147:4; Ês 40:26
Lập cho vững các ngôi sao đến đời đời Thi 148:3, 6; Giê-rê-mi 31:35-36
Đóng ấn trên các ngôi sao Gióp 9:7
Ngôi sao xây đi vần lại theo quĩ đạo nhứt định Quan 5:20
Ngôi sao lóng lánh trên bầu trời Đa 12:3
Quang độ của ngôi sao nầy khác với quang độ của vị kia 1Cô-rinh-tô 15:41
Ngôi sao mọc sau khi mặt trời lặn Nê 4:21 sánh với Gióp 3:9

Ngôi sao gọi là:
Thiên binh (hoặc cơ binh trên trời) Phục 17:3; Giê-rê-mi 33:22
Ngôi sao sáng Thi Thiên 148:3
Đám sao trên trời Ês 13:10
Ngôi sao bày tỏ quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời Thi Thiên 8:3-4; Ê-sai 40:26
Ngôi sao được dựng nên để ngợi khen Đức Chúa Trời Thi Thiên 148:3
Ngôi sao không tinh sạch ở trước mặt Đức Chúa Trời Gióp 25:5

Những ngôi sao Kinh Thánh nói đến là:
Ngôi sao Mai 2Phi-e-rơ 1:19; Khải Huyền 2:28; 22:16
Sao Bắc đẩu Gióp 9:9; 38:32
Sao cày Gióp 9:9; A-mốt 5:8
Sao rua Gióp 9:9; 38:31; A-mốt 5:8
Huỳnh đạo 2Các vua 23:5; Gióp 38:32
Một ngôi sao rất sáng láng (có lẽ một lưu tinh chăng) hiện ra nhằm lúc Jêsus Christ sanh ra Ma-thi-ơ 2:2, 9
Kẻ theo bái vật giáo đều thờ các ngôi sao Giê 8:2; 19:13
Đức Chúa Trời nghiêm cấm dân Y-sơ-ra-ên thờ các ngôi sao Phục truyền 4:19; 17:2-4
Sự hình phạt của kẻ nào phạm tội thờ các ngôi sao Phục truyền 17:5-7
Lắm khi kẻ theo bái vật giáo lấy tên ngôi sao mà đặt cho thần tượng họ thờ A-mốt 5:26; Công vụ 7:43
Dân Ba-by-lôn hay xem ngôi sao đặng đoán việc ngày sau Ê-sai 47:13
Ám chỉ đến sự vịn lấy vị trí của ngôi sao để biết phương hướng ở ngoài biển Công vụ 27:20

Ngôi sao làm hình bóng và ví dụ về:
Christ Dân Số Ký 24:17
Thiên sứ Gióp 38:7
Mục sư và truyền đạo Khải 1:16, 20; 2:1
Vua chúa và quan trưởng của các nước Đa 8:10; Khải Huyền 8:12
Jêsus Christ (Sao mai sáng chói) Khải 22:16
Sự vinh hiển Chúa sẽ ban cho tín đồ trung tín (sao mai) Khải Huyền 2:28
Phần thưởng của kẻ dắt nhiều linh hồn về cùng Chúa (sáng láng như các ngôi sao) Đa-ni-ên 12:3
Sự đoán phạt lớn (ngôi sao thôi chiếu sáng) Ês 13:10; Êxê 32:7; Giô-ên 2:10; 3:15
Sự kiêu ngạo và sự an nhiên của tánh xác thịt (lót ổ giữa các ngôi sao) Áp-đia 1:4
Giáo sư giả (sao đi lạc) Giu 1:13