Tìm kiếm

Tra Từ

NGOẠI BANG, Dân

Dân ngoại bang chỉ chung các dân ở ngoài dân Giu-đa Rô-ma 2:9; 3:9; 9:24

Dân ngoại bang gọi là:
Ngoại bang Thi Thiên 2:1; Ê-sai 60:10; Ga-la-ti 3:8
Các dân Thi Thiên 9:20; 22:28; Ê-sai 9:1
Kẻ chẳng chịu cắt bì 1Sa-mu-ên 14:6; Ê-sai 52:1; Rô-ma 2:26
Dân Gờ-réc (Hi-lạp) Rô 1:16; 10:12
Kẻ trú ngụ Ê-sai 14:1

Đức Chúa Trời:
Quản trị dân ngoại bang IISử 20:6; Thi Thiên 47:8
Quở trách dân ngoại bang Thi 9:5
Sửa phạt dân ngoại bang Thi 94:10
Làm bại mưu của dân ngoại bang Thi 33:10

Tả vẽ dân ngoại bang là:
Kẻ vốn biết Đức Chúa Trời Rô 1:21
Kẻ không khứng nhìn biết Đức Chúa Trời Rô 1:28; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:5
Không có luật pháp Rô 2:14
Kẻ thờ hình tượng Rô 1:23, 25; 1Cô-rinh-tô 12:2
Mê dị đoan Phục truyền 18:14
Bại hoại và gian ác Rô 1:28-32; Ê-phê-sô 4:19
Ít khi nào thay đổi thần tượng của mình Giê 2:11
Dân ngoại bang ghét và khinh bỉ dân Giu-đa Êxơ 9:1, 5; Thi 44:13-14; 123:3
Dân ngoại bang lắm khi cướp phá và làm ô uế xứ và nơi thánh Thi Thiên 79:1; Ca Thương 1:10

Dân Giu-đa:
Chẳng nên theo phong tục của dân ngoại bang Lê 18:3; Giê-rê-mi 10:2
Chẳng nên làm sui với dân Giu-đa Phục 7:3
Có phép mua tôi mọi trong dân Giu-đa Lê 25:44
Khinh dể dân ngoại bang như con chó Ma-thi-ơ 15:26
Không hề giao thiệp với dân ngoại bang Công 10:28; 11:2-3
Thường bị dân ngoại bang làm bại hoại IICác 17:7-8
Bị tản lạc giữa dân ngoại bang Giăng 7:35
Dân ngoại bang bị ở ngoài các đặc ân của dân Y-sơ-ra-ên Ê-phê-sô 2:11-12
Dân ngoại bang không được phép vào đền thờ Công 21:28-29
Sân ngoài đền thờ dự phần cho dân ngoại bang Êph 2:14; Khải Huyền 11:2
Christ được dân ngoại bang làm cơ nghiệp Thi 2:8
Christ làm sự sáng cho dân ngoại bang Ês 42:6; Lu-ca 2:32
Dự ngôn về dân ngoại bang sẽ ăn năn trở về cùng Chúa Ê-sai 2:2; 11:10
Dân ngoại bang hiệp với dân Giu-đa nghịch cùng Jêsus Christ Công vụ 4:27
Phải giảng Tin Lành trước cho dân Giu-đa, sau cho dân ngoại bang Ma-thi-ơ 10:5; Lu-ca 24:47; Công vụ 13:46
Lần thứ nhứt giảng Tin Lành cho dân ngoại bang Công 10:34-45; 15:14
Phao-lô giảng Tin Lành ở giữa dân ngoại bang Công 13:48-49, 52; 15:12
Phao-lô là sứ đồ của dân ngoại bang Công 9:15; Ga-la-ti 2:7-8
Giê-ru-sa-lem bị dân ngoại bang giày đạp Lu 21:24
Dân Y-sơ-ra-ên bị dứt bỏ cho đến khi số dân ngoại bang được đầy đủ Rô-ma 11:15, 25