Tìm kiếm

Tra Từ

NGHĨA TỬ, Sự (Sự làm con nuôi)

Thích nghĩa sự nghĩa tử Giăng 1:12-13; IICô 6:18
Đã tiền định cho các thánh đồ được làm con nuôi Rô 8:29; Ê-phê-sô 1:5, 11
Đã tiền định cho dân ngoại được làm sự nghĩa tử Ôs 2:23; Rô-ma 9:24-26; Ê-phê-sô 3:6
Sự nghĩa tử đã dự cáo Ês 43:6-7; 56:5; Giê-rê-mi 3:4, 19; 31:1
Sự nghĩa tử vốn y theo lời hứa của Đức Chúa Trời Rô-ma 9:8; Ga-la-ti 3:29; 4:28
Người ta được sự nghĩa tử bởi ân điển nhưng không của Đức Chúa Trời Ê-sai 63:7-8, 16; Giê-rê-mi 3:4, 19; Ê-xê-chiên 16:3-6; Rô-ma 4:16-17; Ê-phê-sô 1:5-6, 11; Gia-cơ 1:18; 1 Giăng 3:1
Nhờ công lao của Christ mà ta được sự nghĩa tử Giăng 1:12; Ga-la-ti 4:4-5; Ê-phê-sô 1:5; Hê-bơ-rơ 2:10, 13
Nhờ đức tin ta được sự nghĩa tử Giăng 1:12; Ga-la-ti 3:7, 26; 1 Giăng 5:1
Sự nghĩa tử do sự cứu chuộc mà đến Ga-la-ti 4:5; Tít 2:14
Sự nghĩa tử có quan hệ với sự tái sanh Giăng 1:12-13; IICô 6:17-18
Các tín đồ nhận thần trí của sự nghĩa tử Rô 8:15; Ga-la-ti 4:6
Thánh Linh làm chứng cho rằng mình nhận được quyền nghĩa tử Rô-ma 8:16

Sự nghĩa tử nên kết quả:
Sự vâng lời Đức Chúa Trời IPhi 1:14
Tình yêu thương anh em IGiăng 3:10; 4:7
Lòng thương xót Mat 5:44-45; Lu-ca 6:35-36
Lòng tha thứ Ma-thi-ơ 6:14
Lòng hòa thuận Ma-thi-ơ 5:9
Lòng hay cầu nguyện Mat 7:7-11
Lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời Mat 6:26, 32
Sự thánh sạch IICô 6:17-18; 7:1; Phi-líp 2:15; 1 Giăng 3:2-3; 5:18
Sự bắt chước theo Đức Chúa Trời Mat 5:44-45, 48; Ê-phê-sô 5:1
Sự yên ổn Châm ngôn 14:26
Sự nghĩa tử vốn một ơn riêng của tín đồ Giăng 1:12; 1 Giăng 3:1-2
Sự nghĩa tử tỏ ra Đức Chúa Trời thương yêu chúng ta 1 Giăng 3:1

Tín đồ nhờ sự nghĩa tử:
Được làm anh em của Christ Mat 12:49; 25:40; Giăng 20:17; ICô 9:5; Hê-bơ-rơ 2:11-12Thi thiên 22:22
Được làm kẻ kế tự Đức Chúa Trời Rô 8:17; Ga-la-ti 3:26, 29; 4:7; Cô-lô-se 1:12; Khải huyền 21:7
Được Đức Chúa Trời sửa trị như cha đối với con Phục 8:5; 2 Sa-mu-ên 7:14; Châm ngôn 3:11-12; Hê-bơ-rơ 12:5-11
Được Đức Chúa Trời yêu mến và thương xót Giê 31:1, 9, 20
Được phép xưng Đức Chúa Trời bằng Cha của mình Ês 63:16; Giê 3:4; Ma-thi-ơ 6:9; Lu-ca 11:2; Rô-ma 8:15; Ga-la-ti 4:6
Thánh Linh dẫn dắt mình, ấy là dấu hiệu chứng rằng mình đã được làm nghĩa tử Rô-ma 8:14
Làm điều công nghĩa và thương yêu anh em mình là dấu hiệu chứng rằng mình đã được làm nghĩa tử 1 Giăng 3:10
Các tín đồ trông đợi cái hiệu quả trọn vẹn của quyền nghĩa tử Rô-ma 8:19, 23; 1 Giăng 3:2

Hình bóng về sự nghĩa tử:
Các con trai của Giô-sép Sáng 48:5
Môi-se Xuất Ê-díp-tô 2:10
Ê-xơ-tê Ê-xơ-tê 2:7