Tìm kiếm

Tra Từ

NGHÈO KHỔ, KẺ

Đức Chúa Trời có dựng nên kẻ nghèo khổ Gióp 34:19; Châm 22:2
Đức Chúa Trời làm cho kẻ nầy người nọ trở nên kẻ nghèo khổ 1 Sa-mu-ên 2:7; Gióp 1:21

Số phận của kẻ nghèo khổ thường do sự:
Biếng nhác mà ra Châm 6:9-11; 10:4; 19:15; 20:13; 23:21; 24:33-34
Say rượu và ham ăn Châm 21:17; 23:21
Ăn chơi hoang đàng Châm 6:26; 29:3; Lu-ca 15:13
Kết bạn xấu Châm ngôn 23:20-21; 28:19
Chối bỏ sự khuyên dạy tốt Châm 13:18

Đôi khi kẻ nghèo khổ giáng phạt:
Kẻ tham lam, chắt lót Châm 11:24; 28:22
Kẻ làm ức hiếp kẻ nghèo Gióp 20:18-22; Châm ngôn 22:16; 28:8

Đức Chúa Trời:
Xem kẻ nghèo khổ như người giàu Gióp 34:19
Không hề quên kẻ nghèo khổ Thi 9:18
Nghe tiếng của kẻ nghèo khổ Xuất 22:27; Gióp 34:28; Thi 12:5; 9:33; Gia-cơ 5:4
Chẳng khinh dể lời nài xin kẻ nghèo khổ Thi 102:17
Đặt kẻ nghèo khổ tại nơi yên ổn Thi 12:5
Xét đoán công bình cho kẻ nghèo khổ Thi 140:12
Giải cứu kẻ nghèo khổ Gióp 5:15; Thi thiên 35:10; Giê-rê-mi 20:13
Sắm sửa sự cần dùng cho kẻ nghèo khổ Phục 10:18; 1 Sa-mu-ên 2:5; Thi thiên 68:10; 132:15; 146:7; Lu-ca 1:53
Nhắc kẻ nghèo khổ lên 1 Sa-mu-ên 2:7; Thi thiên 107:41; 113:7
Định luật về cách phải dự bị sự cần dùng cho kẻ nghèo khổ Xuất Ê-díp-tô 23:11; Lê-vi 19:9-10; 23:22; Phục truyền 15:3-4; 24:14-15, 19-22; 26:12-13
Là nơi nương náu của kẻ nghèo khổ Thi 14:6; Ê-sai 25:4
Chọn kẻ nghèo khổ theo đời nầy để làm họ trở nên giàu trong đức tin, hầu về sau kế tự nước Ngài Gia 2:5

Christ:
Đã ăn ở đời nầy cách nghèo khổ Mat 8:20; Lu-ca 8:2-3; 9:58; IICô 8:9
Giảng Tin Lành cho kẻ nghèo khổ Mat 11:5; Lu-ca 4:18; 7:22
Có lòng thương xót kẻ nghèo khổ Thi 72:13
Giải cứu kẻ nghèo khổ Thi 72:12-13

Kẻ nghèo khổ phải:
Trông cậy nơi Đức Chúa Trời Gióp 5:16
Phó mình cho Chúa Thi 10:14
Ngợi khen Đức Chúa Trời Thi 74:21
Mừng rỡ trong Đức Chúa Trời Ês 29:19

Kẻ nghèo khổ có khi:
Rộng rãi Mác 12:43-44; Lu-ca 21:3-4; IICô 8:2
Thanh liêm Châm ngôn 19:1
Giàu trong đức tin Gia 2:5
Kẻ nghèo khổ là hơn kẻ nói dối Châm 19:22
Các lễ vật kẻ nghèo khổ dâng được đẹp lòng Đức Chúa Trời IICô 8:2, 12
Ta phải giúp đỡ kẻ nghèo khổ Lê 25:35; Phục 15:7-11; Ê-sai 58:7; Ma-thi-ơ 5:42; 19:21; Mác 10:21; Lu-ca 3:11; 12:33; 18:22
Ta phải cứu vớt kẻ nghèo khổ Thi 82:4; Giê-rê-mi 22:3
Ta phải xử công bình cho kẻ nghèo khổ Thi 82:3; Châm ngôn 31:9; Giê-rê-mi 22:3, 16
Chớ bỏ bê kẻ nghèo khổ Phục 14:27-29; Ga-la-ti 2:10
Chớ cứng lòng và nắm tay lại đối với kẻ nghèo khổ Phục truyền 15:7-11
Chớ khinh dể kẻ nghèo khổ Gia 2:2-4
Chớ lấn lướt khắc bạc kẻ nghèo khổ Lê 25:39, 43
Chớ phạm quyền lợi của kẻ nghèo khổ Xuất 23:6
Chớ ăn lợi kẻ nghèo khổ Lê 25:36-37
Chớ hà hiếp kẻ nghèo khổ Phục 24:14; Xa 7:10
Chớ giữ lại công giá của kẻ nghèo khổ Phục 24:15Lê 19:13
Chớ bóc lột kẻ nghèo khổ Châm 22:22-23; Gia-cơ 5:4

Săn sóc giúp đỡ là:
Phận sự của tín đồ Thi 112:9; IICô 9:9; Châm ngôn 29:7; 31:20; Ê-xê-chiên 18:5, 7; Rô-ma 15:26; Hê-bơ-rơ 13:16; 1 Giăng 3:17
Kết quả của sự ăn năn Đa 4:27; Lu-ca 3:11; Ê-phê-sô 4:28

Phải bố thí cho kẻ nghèo khổ:
Chớ tiếc chi Phục truyền 15:10; IICô 9:7
Cách rộng rãi Phục truyền 14:28-29; 15:11; IICô 8:2; 9:5
Cách vui mừng IICô 8:3; 9:7
Bằng lòng tốt IICô 8:12-13
Mà đừng phô trương Mat 6:1
Nhứt là cho người tín đồ Rô 12:13; Ga-la-ti 6:10
Hãy cầu nguyện cho kẻ nghèo khổ Thi 74:21
Hãy rủ kẻ khác giúp đỡ kẻ nghèo khổ Công 20:35; IICô 8:7-8; Ga-la-ti 2:10

Phàm ai:
Có lòng thương xót kẻ nghèo khổ là tôn trọng Đức Chúa Trời Châm ngôn 14:31
Thương xót kẻ nghèo khổ tức là cho Đức Chúa Trời vay mượn Châm ngôn 19:17
Nhạo báng kẻ nghèo khổ làm sỉ nhục Đức Chúa Trời Châm ngôn 14:31; 17:5

Phàm ai giúp đỡ kẻ nghèo khổ:
Được Đức Chúa Trời gìn giữ và giải cứu Thi 41:1-3
Được thạnh vượng Phục 14:29; 15:10; 24:19; Giê-rê-mi 22:16; Đa-ni-ên 4:27; ICô 9:10
Được dư dật Châm ngôn 11:24-25; 28:27
Được Đức Chúa Trời ban phước cho Thi 37:26; Châm 19:17; 22:9; Ê-sai 58:7-12; Hê-bơ-rơ 13:16
Sự công bình người còn đời đời Thi 112:9IICô 9:9
Được cơ nghiệp ở trên trời Mat 25:34-46; Lu-ca 12:33; 14:13-14; 18:22
Phước thay cho người nào có lòng thương xót kẻ nghèo khổ Thi thiên 41:1; Châm ngôn 14:21

Kẻ nào ăn ở chặt dạ với kẻ nghèo khổ:
Cũng ăn ở chặt dạ với Jêsus Christ Mat 25:42-45
Không có lòng thương yêu Đức Chúa Trời IGiăng 3:17
Không có đức tin Gia 2:15-17

Kẻ ác:
Chẳng săn sóc kẻ nghèo khổ Mat 25:42-43; Giăng 12:6
Bóc lột kẻ nghèo khổ Gióp 24:4-10; Ê-sai 3:14; 10:2; Ê-xê-chiên 18:12
Chẳng làm sự công bình cho kẻ nghèo khổ Giê 5:28
Hiếp đáp kẻ nghèo khổ Êxê 18:12; 22:29; A-mốt 4:1; 5:11; 8:6
Cắn xé kẻ nghèo khổ Châm 30:14
Bắt bớ kẻ nghèo khổ Thi 10:2; 109:16
Nuốt kẻ nghèo khổ Ha 3:14

Sự hình phạt của kẻ:
Chối giúp đỡ kẻ nghèo khổ Gióp 22:7, 10; Châm ngôn 21:13; Ê-xê-chiên 16:49-50
Cư xử bất công đối với kẻ nghèo khổ Gióp 20:19-29; Ê-sai 10:1-4
Bắt bớ kẻ nghèo khổ Thi 109:15-17
Khuấy rối kẻ nghèo khổ Êxê 22:29, 31; A-mốt 4:1-3; 5:11-12
Bóc lột kẻ nghèo khổ Gióp 22:6, 10; Châm ngôn 22:16, 33; Ê-xê-chiên 18:12-13; A-mốt 8:4-10; Gia-cơ 5:1-4
Khốn thay cho kẻ nào hà hiếp kẻ nghèo khổ Ês 10:1-3
Tiếng kêu của kẻ nghèo khổ thấu đến Đức Chúa Trời Phục truyền 15:9; Gióp 34:28; Gia-cơ 5:4
Kẻ nghèo khổ bị bằng hữu lìa bỏ Châm 14:20; 19:4, 7
Kẻ nghèo khổ cầu xin, kẻ giàu đáp cách xẳng xớm Châm 18:23
Trong trần gian vẫn sẽ có kẻ nghèo khổ luôn Phục 15:11; Mat 26:11; Mác 14:7; Giăng 12:8
Tín đồ phải cầu nguyện Chúa gìn giữ mình khỏi sự nghèo khổ Châm ngôn 30:8

Gương chứng của kẻ nghèo khổ:
Ghê-đê-ôn Các quan xét 6:15
Ru-tơ Ru-tơ 2:2
Người đờn bà góa Sa-rép-ta ICác 17:12; Lu 4:26
Người đờn bà góa của Tiên Tri IICác 4:1-2
Mụ góa nghèo Mác 12:42-44; Lu-ca 21:1-4
Các thánh của đời Cựu ước Hêb 11:37

Gương tốt về sự rộng lòng đối với kẻ nghèo khổ:
Bô-ô Ru-tơ 2:14-16
Người Giu-đa Ê-xơ-tê 9:22; Gióp 29:16; 30:25; 31:16
Nê-bu-xa-A-đan Giê-rê-mi 39:10
Xa-chê Lu-ca 19:8
Các tín đồ đầu tiên Công 2:45; 4:34-35
Phi-e-rơ Công vụ 3:6
Đô-ca Công vụ 9:36, 39
Cọt-nây Công vụ 10:2
Phao-lô Công vụ 24:17; Ga-la-ti 2:10
Các Hội Thánh Ma-xê-đoan và A-chai Rô 15:26