Tìm kiếm

Tra Từ

NGÀY

Sự sáng trước hết gọi là ngày Sáng 1:5
Ngày trọn bắt đầu từ buổi chiều nầy đến buổi chiều kia Sáng Thế Ký 1:5 v.v...; Lê-vi Ký 23:32
Từ buổi sáng đến buổi tối gọi là ban ngày Sáng 31:39-40; Nê 4:21-22
Trong cõi tiên tri một ngày tức là một năm Êxê 4:6; Đa-ni-ên 12:12

Ngày được chia ra bằng:
Rạng đông, hừng Sáng 32:24, 26; Nhã Ca 2:17
Buổi sớm mai, buổi sáng Xuất 29:39; IISa 23:4
Trưa Sáng Thế Ký 43:16; Thi Thiên 55:17
Xế chiều, gần tối Thi 104:23
Cũng chia ngày ra làm bốn phần Nê-hê-mi 9:3
Trong đời Christ thì chia ngày ra làm 12 giờ Mat 20:3, 5-6; Giăng 11:9
Người ta nhờ phép trắc ảnh mà biết giờ của ngày IICác 20:11
Đức Chúa Trời hứa các ngày sẽ kế tiếp không dứt Sáng 8:22
Ngày làm sáng danh Đức Chúa Trời Thi 74:16
Ngày bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời Thi 19:1-2
Đức Chúa Trời cai trị ngày A-mốt 5:8; 8:9

Cơn đoán phạt gọi là ngày:
Thạnh nộ Gióp 20:28; Ga-la-ti 2:21; Sô-phô-ni 1:15, 18; Rô-ma 2:5
Thăm phạt Mi-chê 7:4
Tai họa Gióp 21:30
Mờ mịt và tối tăm Giôên 2:2; Sô-phô-ni 1:15
Gian truân Thi Thiên 102:2
Bại hoại Phục truyền 32:35
Hoạn nạn Châm Ngôn 24:10; Giê-rê-mi 17:17; A-mốt 6:3
Báo thù Châm Ngôn 6:34; Ê-sai 61:2
Chém giết Ê-sai 30:25; Giê-rê-mi 12:3
Khốn nạn Ê-phê-sô 6:13
Của Giê-hô-va Ê-sai 2:12; 13:6; Sô-phô-ni 1:14

Thời đại ân điển gọi là ngày:
Cứu rỗi 2Cô-rinh-tô 6:2
Thăm viếng Giê-rê-mi 27:22; 1Phi-e-rơ 2:12
Quyền thế Chúa Thi Thiên 110:3

Sự tái lâm của Chúa gọi là:
Ngày của Giê-hô-va Ês 2:12; 13:6
Ngày báo thù Ê-sai 34:8
Ngày đến 1Cô-rinh-tô 3:13; Hê-bơ-rơ 10:25
Ngày cứu chuộc Ê-phê-sô 4:30
Ngày của Jêsus Christ Phil 1:6
Ban ngày lộ ra 2Phi-e-rơ 1:19
Ngày Đức Chúa Trời IPhi 1:19
Ngày lớn và đáng sợ của Giê-hô-va Mal 4:5
Ngày Chúa Jêsus ICô 5:5; 2Cô-rinh-tô 1:14
Ngày của Chúa 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:2; 2Phi-e-rơ 3:10

Kỳ ăn lễ gọi là ngày:
Ăn lễ Ê-xơ-tê 8:17
Vui mừng Dân Số Ký 10:10; Ê-xơ-tê 9:19
Có tin lành 2Các vua 7:9
Giê-hô-va làm Thi Thiên 118:24
Lễ trọng thể Dân Số Ký 10:10; Ô-sê 9:5
Ban ngày là thì giờ làm công việc Thi 104:23; Giăng 9:4
Ban ngày con thú dữ ẩn mình trong hầm Thi 104:22

Ngày làm ví dụ về:
Buổi xét đoán 1Cô-rinh-tô 3:13; 4:3
Sự sáng thuộc linh ITê 5:5, 8; IIPhi 1:19
Con đường người công nghĩa Châm 4:18