Tìm kiếm

Tra Từ

NÊ-THI-NIM, NGƯỜI

Người Nê-thi-nim:
Hầu việc người Lê-vi Exơ 8:20
Có lẽ vốn từ trong dân Ga-ba-ôn mà được cắt ra để phục sự người Lê-vi Giô-suê 9:27
Những người còn sót của dân Ca-na-an Sa-lô-môn bắt làm người Nê-thi-nim 1Các vua 9:20-21; Exơ 2:58

Như thầy tế lễ và người Lê-vi, người Nê-thi-nim:
Cũng có các thành để ở ISử 9:2; Exơ 2:70
Được miễn thuế Exơ 7:24
Có quan trưởng cai trị người Nê-thi-nim Nê 11:21
Nhiều người Nê-thi-nim ở Ba-by-lôn trở về xứ Pha-lê-tin Exơ 2:43-54; Nê-hê-mi 7:46-56, 60
Người Nê-thi-nim đều sốt sắng về việc giữ luật pháp Nê-hê-mi 10:28-29