Tìm kiếm

Tra Từ

NÉP-TA-LI, Chi phái

Chi phái Nép-ta-li là hậu tự của con trai thứ sáu của Gia-cốp Sáng Thế Ký 30:7-8
Sự dự ngôn về chi phái Nép-ta-li Sáng 49:21; Phục 33:23

Những người lựa chọn trong chi phái Nép-ta-li để:
Tu bộ dân sự Dân Số Ký 1:15
Do thám xứ Ca-na-an Dân 13:14
Chia sản nghiệp Dân 34:28
Số người chi phái Nép-ta-li khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô Dân Số Ký 1:42-43
Chi phái Nép-ta-li làm hậu binh của đoàn quân thứ tư của Y-sơ-ra-ên lúc đi đường Dân Số Ký 10:25, 27
Chi phái Nép-ta-li đóng trại dưới cờ chi phái Đan về phía bắc đền tạm Dân Số Ký 2:25, 29
Những lễ vật của chi phái Nép-ta-li để làm lễ khánh thành đền tạm Dân Số Ký 7:78-83
Các họ hàng của chi phái Nép-ta-li Dân 26:48-49
Số người chi phái Nép-ta-li khi vào xứ Ca-na-an Dân 26:50
Chi phái Nép-ta-li đứng trên núi Ê-banh mà rủa sả Phục truyền 27:13
Giới hạn của sản nghiệp chi phái Nép-ta-li Giô 19:32-39
Chi phái Nép-ta-li không đuổi dân Ca-na-an ra, nhưng bắt họ phải phục dịch Các Quan Xét 1:33
Chi phái Nép-ta-li và chi phái Sa-bu-lôn hiệp với Ba-rác để đi đánh Si-sê-ra Các Quan Xét 4:6, 10
Ngợi khen chi phái Nép-ta-li vì đi đánh Si-sê-ra Các Quan Xét 5:18
Chi phái Nép-ta-li hiệp với Ghê-đê-ôn để đánh đuổi dân Ma-đi-an Các Quan Xét 7:23
Có những người chi phái Nép-ta-li dự lễ gia miện Đa-vít 1Sử Ký 12:34
Quan trưởng Đa-vít cắt lên cai trị chi phái Nép-ta-li 1Sử Ký 27:19
Quan trưởng Sa-lô-môn cắt lên cai trị chi phái Nép-ta-li 1Các vua 4:15
Bên-ha-đát hãm đánh xứ chi phái Nép-ta-li ICác 15:20
Giô-si-a hủy diệt sự thờ hình tượng trong xứ chi phái Nép-ta-li 2Sử Ký 34:6-7
Tiếc-lác Phi-lê-se bắt chi phái Nép-ta-li đem đi làm phu tù trong nước A-sy-ri 2Các vua 15:29
Xứ chi phái Nép-ta-li được ân riêng trong khi Chúa Jêsus hành chức vụ Ê-sai 9:1-2; Ma-thi-ơ 4:13-15

Những người có danh tiếng của chi phái Nép-ta-li:
Ba-rác Các Quan Xét 4:6
Hi-ram 1Các vua 7:14