Tìm kiếm

Tra Từ

NÊN THÁNH, Sự

Sự nên thánh là sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời Phục truyền 14:2; Giê-rê-mi 1:5; 2Cô-rinh-tô 6:17; Tít 2:14; 1Phi-e-rơ 2:9
Ai muốn sự nên thánh phải lìa bỏ và làm sạch mọi sự ô uế Ê-sai 52:11; 2Cô-rinh-tô 6:17-18; 7:1; Ê-phê-sô 5:26-27; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:7; 1Ti-mô-thê 6:14; Tít 2:14; Hê-bơ-rơ 10:22; Gia-cơ 1:27; 4:8

Sự nên thánh được thành tựu bởi công việc của:
Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 31:13; Ê-xê-chiên 20:12; 37:28; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23
Jêsus Christ Ê-phê-sô 5:26-27; Hê-bơ-rơ 2:11; 13:12
Thánh Linh Rô-ma 15:16; 1Cô-rinh-tô 6:11; Tít 3:5; 1Phi-e-rơ 1:2
Tín đồ được sự nên thánh trong Chúa Jêsus Christ 1Cô-rinh-tô 1:2
Đức Chúa Trời đã khiến Christ nên sự nên thánh cho chúng ta 1Cô-rinh-tô 1:30
Sự nên thánh do sự chuộc tội mà đến Cô 1:22; Tít 2:14; Hê-bơ-rơ 10:10, 14; 13:12
Tín đồ nhờ đức tin mà được sự nên thánh Công 15:9; 26:18
Tín đồ nhờ lời Đức Chúa Trời mà được sự nên thánh Giăng 17:17, 19; Ê-phê-sô 5:26
Sự nên thánh sanh ra đời thánh Lê 11:44; 20:7; Rô-ma 6:22; Ê-phê-sô 5:26-27
Nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy Đức Chúa Trời Hê-bơ-rơ 12:14
Sự nên thánh là ý muốn của Đức Chúa Trời về chúng ta 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:3
Jêsus Christ cầu nguyện về sự nên thánh của chúng ta Giăng 17:17, 19

Tín đồ:
Nhờ sự nên thánh mà dọn mình sẵn sàng để hầu việc Đức Chúa Trời 2Ti-mô-thê 2:21
Nhờ sự nên thánh mà được lựa chọn IITê 2:13; 1Phi-e-rơ 1:1-2
Phải tìm theo sự nên thánh Hêb 12:14; IPhi 3:15
Hưởng được gia tài với những kẻ được sự nên thánh Công vụ 20:32; 26:18
Dâng mình cho Chúa thì kết quả nên thánh Rô 6:22
Nhơn danh Jêsus Christ và Thánh Linh mà được sự nên thánh 1Cô-rinh-tô 6:11
Phải bền đỗ trong sự nên thánh ITim 2:15
Nên cứ tấn tới trong sự nên thánh Châm 4:18; 2Cô-rinh-tô 7:1; Khải Huyền 22:11

Người truyền đạo:
Nhờ sự nên thánh mà được biệt riêng ra để hầu việc Đức Chúa Trời Xuất Ê-díp-tô 28:41; 40:13; Giê-rê-mi 1:5; Giăng 17:17; 2Ti-mô-thê 2:21
Phải khuyên tín đồ về sự nên thánh ITê 4:1-4; Hê-bơ-rơ 12:14
Phải cầu nguyện cho tín đồ được sự nên thánh ITê 5:23
Hội Thánh nhờ sự nên thánh mà trở nên vinh hiển Êph 5:26-27

Hình bóng về sự nên thánh:
Con đầu lòng Xuất Ê-díp-tô 13:2
Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 19:10, 14; Lê-vi Ký 11:44-45
Các thầy tế lễ Xuất Ê-díp-tô 28:41; 40:9-15