Tìm kiếm

Tra Từ

NỀN TẢNG

Nhà dựng trên nền tảng Lu 14:29; Công 16:26

Dùng nền tảng nói bóng về:
Các từng trời 2Sa-mu-ên 22:8
Trái đất Gióp 38:4; Thi Thiên 104:5
Thế gian Thi Thiên 18:15
Các núi Phục truyền 32:22
Kẻ gian ác Gióp 22:16

Thường lập nền tảng cho:
Thành phố Giô-suê 6:26; 1Các vua 16:34
Vách tường Khải Huyền 21:14
Nhà Lu-ca 6:48
Đền thờ 1Các vua 6:37; Exơ 3:10
Tháp Lu-ca 14:28-29

Tả vẽ nền tảng:
Bằng đá 1Các vua 5:17
Được xây sâu Lu-ca 6:48
Được lập cho vững vàng Exơ 6:3
Tại nơi góc được nối lại bằng đá góc Exơ 4:12; 1Phi-e-rơ 2:6; Ê-phê-sô 2:20
Nền tảng vững chắc Mat 7:25; Lu-ca 6:48

Nền tảng làm ví dụ và hình bóng về:
Christ Ê-sai 28:16; 1Cô-rinh-tô 3:11
Đạo giáo của các sứ đồ Êph 2:20
Các điều sơ học của đạo Christ Hêb 6:1-2
Mạng lịnh và ý chỉ của Đức Chúa Trời IITim 2:19
Quan quyền Thi Thiên 82:5
Kẻ công bình Châm Ngôn 10:25
Hi-vọng của thánh đồ Thi 87:1-7
Sự vững chắc về cơ nghiệp của thánh đồ Hêb 11:10