Tìm kiếm

Tra Từ

NẮP THI ÂN

Đức Chúa Trời bảo Môi-se hãy làm nắp thi ân Xuất 25:17
Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan cho Bết-sa-lê-ên để làm nắp thi ân Xuất Ê-díp-tô 30:2-3, 7
Nắp thi ân làm bằng vàng ròng Xuất 25:17; 37:6
Hai tượng chê-ru-bin ở hai đầu nắp thi ân Xuất 25:18-20; Hêb 9:5
Nắp thi ân được để trên hòm bảng chứng Xuất 25:21; 26:34; 40:20

Đức Chúa Trời:
Hiện ra trong đám mây ở trên nắp thi ân Lê 16:2
Ngự trên nắp thi ân Thi 80:1
Phán cùng Môi-se từ trên nắp thi ân Xuất 25:22; Dân 7:89
Ngọn khói hương bao phủ nắp thi ân nhằm ngày lễ chuộc tội Lê-vi Ký 16:13
Nhằm ngày lễ chuộc tội thầy tế lễ cả rảy huyết con hi-sinh ở trên và ở phía trước nắp thi ân Lê-vi Ký 16:14-15

Nắp thi ân làm hình bóng về:
Jêsus Christ Rô-ma 3:25; Hê-bơ-rơ 9:11-14
Ngôi ơn phước Hê-bơ-rơ 4:16