Tìm kiếm

Tra Từ

NĂM

Mặt trời mặt trăng để phân định năm Sáng 1:14
Loài người sớm biết theo năm mà tính thời gian Sáng 5:3

Năm được chia ra:
Mùa Sáng Thế Ký 8:22
Tháng Sáng Thế Ký 7:11; 1Sa-mu-ên 27:1
Tuần lễ Đa-ni-ên 9:27; Lu-ca 18:12
Ngày Sáng Thế Ký 1:5; Ê-xơ-tê 9:27
Ám chỉ về số ngày tháng trong một năm Sáng 7:11, 24; 8:3, 13
Niên hiệu được thay đổi lúc ra khỏi xứ Ê-díp-tô Xuất 12:2

Những năm đặc biệt là năm:
Sa-bát Lê-vi Ký 25:4
Hân hỉ Lê-vi Ký 25:11
Trong sự dự ngôn một ngày có khi kể là một năm Đa 12:11-12

Năm làm ví dụ về:
Thời đại Tin Lành Ês 61:2; Lu-ca 4:19
Sự hưng thạnh của dân Đức Chúa Trời Thi 77:10
Sự cứu chuộc bởi Christ Ês 63:4
Sự đoán phạt nặng (năm thăm phạt) Giê 11:23; 23:12
Sự báo trả của Đức Chúa Trời Ês 34:8