Tìm kiếm

Tra Từ

NAI, CON

Con nai thuộc trong hạng thú tinh sạch và người ta ăn thịt nó được Phục truyền 12:15; 14:5
Người ta thường săn bắn con nai Ca Thương 1:6

Con nai cái:
Thích được thả khỏi chuồng Sáng 49:21
Dễ thương Châm Ngôn 5:19
Đẻ theo kỳ định Gióp 39:4-5
Chịu đau đớn mà đẻ Gióp 39:6
Vâng tiếng Đức Chúa Trời mà đẻ Thi 29:9
Bỏ con của nó trong lúc cơn đói Giê 14:5
Khi con của con nai lớn rồi, thì lìa mẹ Gióp 39:7

Con nai làm ví dụ về:
Christ Nhã Ca 2:9, 19; 8:14
Người tội lỗi trở lại cùng Chúa Ês 35:6
Tín đồ có sự từng trải (chân lẹ và chắc) Thi 18:33; Ha 3:19
Thánh đồ bị thử thách mơ ước Đức Chúa Trời Thi 42:1-3
Kẻ bị bắt bớ Ca Thương 1:6