Tìm kiếm

Tra Từ

MƯU LUẬN VÀ Ý ĐỊNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời vốn là:
Cao cả Gióp 23:13; Thi Thiên 135:6; Châm Ngôn 21:30; Ê-sai 14:27; 40:13-14; Đa-ni-ên 4:35; Rô-ma 11:34; 1Cô-rinh-tô 2:16
Chẳng hề thay đổi Gióp 23:13; Thi 33:11; Châm 19:21; Ês 14:24; 46:10; Giê-rê-mi 4:28; Rô-ma 9:11; Hê-bơ-rơ 6:17
Đời đời Thi Thiên 33:11; Ê-phê-sô 3:11; 2Ti-mô-thê 1:9
Thành tín và chân thật Ês 25:1
Lớn lao Giê-rê-mi 32:19
Lạ lùng Ê-sai 28:29
Mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời được thi hành chắc chắn Gióp 23:14; Ê-sai 14:24; 46:10-11; Giê-rê-mi 23:20; 51:29; Công vụ 4:28; Ê-phê-sô 1:11
Chẳng ai cự địch được mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời Gióp 23:13; 42:2; Châm Ngôn 21:30; Ê-sai 14:27; Công vụ 5:38-39
Không ai thông biết được mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời Gióp 42:3; Ma-thi-ơ 24:36; Mác 13:32; Công vụ 1:7

Mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời đã dự bị và làm hoàn toàn:
Sự cứu chuộc Rô-ma 3:24-25; 1Phi-e-rơ 1:18-20; Khải Huyền 13:8
Sự cứu rỗi loài người Lu 2:30-32; Ê-phê-sô 1:9-13; 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:9; 2Ti-mô-thê 1:9
Sự khổ hại của Jêsus Christ Lu 24:44-46; Công vụ 2:23; 4:28; 13:27, 29
Sự lựa chọn tín đồ Rô 8:28-29; 9:11; Ê-phê-sô 1:11; 2Ti-mô-thê 1:9

Tín đồ:
Được kêu gọi và cứu rỗi tùy theo mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời Rô-ma 8:28-30; Ê-phê-sô 1:9-11; 2Ti-mô-thê 1:9
Làm theo mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời Công 13:36
Phải nghe cho biết mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời Giê-rê-mi 49:20; 50:45
Các người truyền đạo phải rao truyền về mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời Công vụ 20:27

Kẻ ác:
Không hiểu biết mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời Mi-chê 4:12
Khinh dể mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời Ês 5:18-19
Chê bỏ mưu luận và ý định của Đức Chúa Trời định về mình Lu-ca 7:30Lu