Tìm kiếm

Tra Từ

MUÔNG SÓI, CON

Muông sói hay cấu xé Sáng 49:27
Muông sói hung dữ hơn hết lúc tìm mồi ban đêm Giê 5:6; Ha-ba-cúc 1:8
Muông sói hay cấu xé bầy chiên hơn hết Giăng 10:12

Muông sói làm ví dụ về:
Kẻ ác Ma-thi-ơ 10:16; Lu-ca 10:3
Quan trưởng gian ác Êxê 22:27; Sô-phô-ni 3:3
Giáo sư giả Ma-thi-ơ 7:15; Công vụ 20:29
Ma quỉ Giăng 10:12
Chi phái Bên-gia-min Sáng 49:27
Thù nghịch hung dữ Giê 5:6; Ha-ba-cúc 1:8
Sự thay đổi tánh loài người bởi sự trở lại cùng Chúa (sự trị muông sói) Ê-sai 11:6; 65:25