Tìm kiếm

Tra Từ

BỊNH TẬT

BỊNH TẬT

Bịnh tật từ các ngoại bang truyền nhiễm vào Phục truyền 7:15

Bịnh tật lắm khi do quỉ Sa-tan mà ra 1 Sa-mu-ên 16:14-16; Gióp 2:7

Người ta coi bịnh tật đến bởi Đức Chúa Trời Gióp 2:7-10; Thi thiên 38:2, 7

Bịnh tật là công hiệu của tội trai trẻ Gióp 20:11

Tâm thần bị cảm xúc mà sanh ra bịnh tật Đa-ni-ên 8:27

Bịnh tật nhiều thứ Ma-thi-ơ 4:24

Những bịnh tật Kinh Thánh nói đến là:

Băng huyết Ma-thi-ơ 9:20

Bịnh bại 2 Sa-mu-ên 4:4; 2 Sử ký 16:12; Ma-thi-ơ 8:6; 9:2

Bịnh gan ruột 2 Sử ký 21:12-19

Bịnh lị Công vụ 28:8

Bịnh lác Phục truyền 28:27

Bịnh phù Phục truyền 28:22

Bịnh phung Lê-vi 13:2; 2 Các vua 5:1

Bịnh tổn Lê-vi 26:16

Bịnh trùng đục Công vụ 12:23

Câm Châm ngôn 31:8; Ma-thi-ơ 9:32

Dịch hạch 2 Sa-mu-ên 24:15, 21, 25

Đau đầu 2 Các vua 4:18-20

Điếc Thi thiên 38:13; Mác 7:32

Điên cuồng Ma-thi-ơ 4:24; 17:15

Ghẻ chốc Xuất Ê-díp-tô 9:10; Lu-ca 16:20

Ghẻ ngứa Phục truyền 28:27

Mụt ung 2 Các vua 20:7

Gióp 29:15; Ma-thi-ơ 9:27

Nói ngọng Mác 7:32

Nhăn nhíu Gióp 16:8

Nóng lạnh Phục truyền 28:22

Ốm yếu Gióp 16:8; 19:20; Thi thiên 102:23

Quỉ ám Ma-thi-ơ 15:22; Mác 5:15

Rét Lê-vi 26:16; Ma-thi-ơ 8:14

Sự nắng cháy Phục truyền 28:22

Thủy thũng Lu-ca 14:2

Trĩ lậu Phục truyền 28:27; 1 Sa-mu-ên 5:6, 12

Vít sưng Ê-sai 1:6

Con trẻ hay bị bịnh tật 2 Sa-mu-ên 12:15; 1 Các vua 17:17

Đức Chúa Trời:

Giáng bịnh tật Phục truyền 32:39; 1 Sa-mu-ên 12:15; Gióp 5:18; Công vụ 12:23

Cho phép Sa-tan dùng bịnh tật mà làm khổ người ta 1 Sa-mu-ên 16:14-16; Gióp 2:6-7; Lu-ca 9:39; 13:16

Giáng bịnh tật để hình phạt tội lỗi Dân số 11:33; Lê-vi 26:16; Phục truyền 28:15, 22, 59; 29:22, 25; 2 Sử ký 21:12-15; Gióp 33:19-22; Thi thiên 106:14-15; ICô 11:30

Dùng bịnh tật để sửa phạt kẻ ác Phục truyền 28:59-61; 2 Sử ký 21:18; Giê-rê-mi 16:4; Xa-cha-ri 14:12

Chữa lành bịnh tật Xuất Ê-díp-tô 23:25; Phục truyền 32:39; 2 Các vua 20:5-7 và [dc Ê-sai 38:5, 9; Gióp 5:18; Thi thiên 103:3; 107:20

Hứa chữa lành bịnh tật Xuất Ê-díp-tô 23:25; 2 Các vua 20:5

Bằng lòng để tín đồ chịu khổ vì bịnh tật Gióp 2:5-6

Nâng đỡ tín đồ trong cơn bịnh tật Thi thiên 41:3

Nhậm lời cầu nguyện của tín đồ trong cơn bịnh tật 2 Các vua 20:5 và [dc Ê-sai 38:5; Thi thiên 30:2; 107:18-20

Gìn giữ tín đồ khỏi bịnh tật Xuất Ê-díp-tô 15:26; Phục truyền 7:15; Thi thiên 91:6-7, 10

Tỏ quyền phép và lòng thương xót để chữa lành bịnh tật Lu-ca 5:17; Phi-líp 2:27

Lắm khi bịnh tật rất:

Gớm ghê Thi thiên 38:7; 41:8

Đau đớn 2 Sa-mu-ên 21:15; Gióp 33:19

Lâu ngày Giăng 5:5; Lu-ca 13:16

Nhiều thứ và phiền phức Phục truyền 28:60-61; Công vụ 28:8

Bịnh tật bất trị 2 Sử ký 21:18; Giê-rê-mi 14:19

Thầy thuốc kiếm thế chữa bịnh tật Giê-rê-mi 8:22; Ma-thi-ơ 9:12; Lu-ca 4:23

Thuốc để trị bịnh tật Châm ngôn 17:22; Ê-sai 1:6

Xưa y-học rất bất toàn, nhiều bịnh tật trị không nổi Gióp 13:4; Mác 5:26

Nhiều khi người ta cầu khẩn Đức Chúa Trời chữa bịnh tật 2 Sa-mu-ên 12:16; 2 Các vua 20:1-3; Thi thiên 6:2; Gia-cơ 5:14

Hễ bị bịnh tật mà không nhờ Đức Chúa Trời chữa thì bị trách móc 2 Sử ký 16:12

Christ đã chữa lành bịnh tật Ma-thi-ơ 4:23; 8:16; 9:35; 14:14; Mác 1:34; Lu-ca 4:40; 9:11

Christ chữa lành bịnh tật:

Khi đối diện Mác 1:31; Lu-ca 4:39

Có lúc cách mặt Ma-thi-ơ 8:13; 15:28; Mác 7:29-30; Giăng 4:50, 53; Lu-ca 7:10

Bởi đặt tay Mác 6:5; 8:23; Lu-ca 13:13

Bởi rờ đến người bịnh Ma-thi-ơ 8:3; 9:29-30; Lu-ca 22:51

Bởi bịnh nhơn rờ đến áo Ngài Ma-thi-ơ 9:20-22; 14:36; Mác 5:27-29; 6:56; Lu-ca 8:44

Bởi lời phán của Ngài Ma-thi-ơ 8:8, 13; 9:6; 12:13; Mác 3:5; Lu-ca 5:24; 7:7, 10

Đức tin đến Chúa Jêsus-Christ rất cần yếu cho kẻ bịnh tật được chữa lành Ma-thi-ơ 8:13; 9:28-29; Mác 5:34; 9:23-24; 10:52; Lu-ca 5:20; 8:50; Công vụ 14:9

Sứ đồ nhận được quyền năng để chữa lành bịnh tật Ma-thi-ơ 10:1; Mác 16:18; Lu-ca 9:1; 10:9; Công vụ 5:15; 19:12; ICô 12:9, 28

Tín đồ:

Phải nhẫn nại trong cơn bịnh tật Gióp 2:10

Cầu xin Chúa chữa lành bịnh tật 1 Các vua 8:37-392 Sử ký 6:28-30; 2 Các vua 20:2-3 và Ê-sai 38:2-3; Thi thiên 6:2; Giê-rê-mi 17:14

Nhờ Đức Chúa Trời chữa lành bịnh tật Ê-sai 38:16

Bị bịnh tật phải cầu trưởng lão của Hội Thánh xức dầu cho Mác 6:13; Gia-cơ 5:14

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài chữa lành bịnh tật Thi thiên 103:1, 3; Ê-sai 38:20; Lu-ca 17:15; Công vụ 3:8

Phải thăm viếng kẻ bị bịnh tật Ma-thi-ơ 25:36; Công vụ 28:8

Hãy cảm thương những kẻ bịnh tật Thi thiên 35:13

Phải cầu nguyện cho những kẻ bị bịnh tật Công vụ 28:8; Gia-cơ 5:14-15

Bịnh tật thường là hậu quả của sự buông tuồng và sự ăn chơi vô độ Châm ngôn 5:11; Ô-sê 7:5

Loài người thường không có phương pháp riêng để chữa lành bịnh tật Phục truyền 28:27; 2 Sử ký 21:18; Mác 5:26; Lu-ca 8:43

Kẻ gian ác:

Không tìm kiếm Đức Chúa Trời trong cơn bịnh tật 2 Sử ký 16:12; 2 Các vua 1:2

Không thăm viếng kẻ bị bịnh tật Ma-thi-ơ 25:43

Xưa kẻ bị bịnh tật được nằm tại đường phố để khách qua đường giúp đỡ Mác 6:56; Công vụ 5:15

Bịnh tật làm hình bóng về tội lỗi Ê-sai 1:6; Giê-rê-mi 8:22; 30:12; Ê-xê-chiên 34:4; Ma-thi-ơ 9:12

Gương chứng về kẻ bịnh tật:

A-bi-mê-léc Sáng thế 20:17

Dân Y-sơ-ra-ên Dân số 11:33; Thi thiên 106:14-15; Giê-rê-mi 16:4

Dân Phi-li-tin 1 Sa-mu-ên 5:9-12

Đầy tớ Ê-díp-tô 1 Sa-mu-ên 30:13

Con cháu vua Đa-vít 2 Sa-mu-ên 12:15

A-cha-xia 2 Các vua 1:2-4

Na-a-man 2 Các vua 5:1, 14

Ghê-ha-xi 2 Các vua 5:27

Bên-ha-đát 2 Các vua 8:7-10

A-xa-ria 2 Các vua 15:5

Ô-xia 2 Sử ký 26:21

Ê-xê-chia 2 Các vua 20:1-7; Ê-sai 38:5

A-sa 2 Sử ký 16:12 và [dc 1 Các vua 15:23

Giô-ram 2 Sử ký 21:15, 18-19

Giop Gióp 2:7

Đa-vít Thi thiên 38:7

Đa-ni-ên Đa-ni-ên 8:27

Bà gia Si-môn Ma-thi-ơ 8:14; Mác 1:30; Lu-ca 4:38

La-xa-rơ Giăng 11:1

Ê-nê Công vụ 9:33

Cha của Búp-li-u Công vụ 28:8

Ép-ba-phô-đích Phi-líp 2:25-27

Trô-phim 2 Ti-mô-thê 4:20