Tìm kiếm

Tra Từ

MÙA HÈ

Đức Chúa Trời làm nên mùa hè Thi 74:17
Đức Chúa Trời lập giao ước hứa mỗi năm chắc sẽ có mùa hè không dứt Sáng Thế Ký 8:22

Mùa hè được vẽ ra là:
Nắng Giê-rê-mi 17:8
Khô hạn Thi Thiên 32:4
Khi cây có nhành non và lá mới đâm thì biết mùa hè gần đến Ma-thi-ơ 24:32
Nhằm mùa hè có nhiều trái cây chín, người ta ăn được 2Sa-mu-ên 16:1; Giê-rê-mi 40:10; 48:32
Người đời xưa cất nhà thuận hợp mùa hè Quan 3:20, 24; A-mốt 3:15
Con kiến lo dự bị vật thực từ mùa hè Châm 6:8; 30:25
Kẻ khôn ngoan lo thâu trử lúc mùa hè Châm 10:5
Mùa hè làm ví dụ về thời kỳ ân điển Giê 8:20