Tìm kiếm

Tra Từ

MÔ-ÁP, Dân

Dân Mô-áp là hậu tự của Lót Sáng 19:37

Dân Mô-áp gọi là:
Con cháu Lót Phục truyền 2:9
Dân Kê-móc Dân Số Ký 21:29; Giê-rê-mi 48:46
Đức Chúa Trời không ban dân Mô-áp cho Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp Phục truyền 2:9
Có sông Át-nôn làm bờ cõi giữa dân Mô-áp và dân A-mô-rít Dân Số Ký 21:13
Dân Mô-áp đuổi dân Ê-mim đi và chiếm xứ họ làm chỗ ở Phục truyền 2:9-11
Dân Mô-áp có nhiều thành lớn và mạnh Dân 21:28, 30; Ê-sai 15:1-4; Giê-rê-mi 48:21-24
Dân Mô-áp có vua cai trị Dân 23:7; Giô-suê 24:9

Dân Mô-áp được vẽ ra là:
Kiêu ngạo và xấc xược Ês 16:6; Giê-rê-mi 48:29
Hay thờ hình tượng ICác 11:7
Mê tín dị đoan Giê-rê-mi 27:3, 9
Giàu có Giê-rê-mi 48:7
Thạnh vượng và yên lặng Giê 48:11
Anh hùng hiếu chiến Giê 48:14
Dân Mô-áp bị dân A-mô-rít chiếm lấy một phần lớn đất đai Dân Số Ký 21:26
Dân Mô-áp không khứng cho dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua xứ mình Các Quan Xét 11:17-18
Dân Mô-áp thấy dân Y-sơ-ra-ên đông, bèn sợ sệt và kinh khủng Dân Số Ký 22:3
Dân Mô-áp hiệp với dân Ma-đi-an mời Ba-la-am đến rủa sả dân Y-sơ-ra-ên Dân Số Ký 22:24

Dân Y-sơ-ra-ên:
Bị dân Mô-áp xui giục phạm tội thờ hình tượng Dân 25:1-3
Bị nghiêm cấm cướp giựt sản nghiệp của dân Mô-áp Phục truyền 2:9Các Quan Xét 11:15
Không nên cầu hòa với dân Mô-áp Phục 23:6
Có khi cưới vợ trong vòng con gái dân Mô-áp Ru-tơ 1:4; 1Các vua 11:1; 1Sử Ký 8:8; Nê-hê-mi 13:23
Dân Mô-áp bị loại ra ngoài hội chúng Y-sơ-ra-ên đến đời đời Phục truyền 23:3-4; Nê-hê-mi 13:1-2
Dân Mô-áp thù nghịch với Y-sơ-ra-ên hoài Thi 83:5-6; Ê-xê-chiên 25:8
Vua Sau-lơ hãm đánh và chinh phục dân Mô-áp ISa 14:47
Cha mẹ vua Đa-vít trốn qua xứ dân Mô-áp đương lúc Sau-lơ đuổi theo Đa-vít 1Sa-mu-ên 22:4
Đa-vít bắt dân Mô-áp phải phục dịch IISa 8:2, 12
Bê-na-gia giết hai người dân Mô-áp mạnh bạo IISa 23:20
Vua dân Mô-áp tiến cống con chiên và lông chiên cho vua Y-sơ-ra-ên 2Các vua 3:4; Ê-sai 16:1-2
A-háp vừa băng hà thì dân Mô-áp phản nghịch cùng Y-sơ-ra-ên 2Các vua 1:1; 3:5
Y-sơ-ra-ên và Giu-đa kết đồng minh nghịch cùng dân Mô-áp 2Các vua 3:6-7
Đức Chúa Trời làm phép lạ khiến cho nước hóa ra đỏ như máu để giúp Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đánh bại dân Mô-áp IICác 3:21-26
Vua dân Mô-áp dâng thái tử làm của lễ thiêu đặng xui giục dân ghét Y-sơ-ra-ên 2Các vua 3:27
Dân Mô-áp hiệp với quân Ba-by-lôn mà đánh Y-sơ-ra-ên 2Các vua 24:2

Sự dự ngôn về dân Mô-áp:
Sợ hãi vì cớ Y-sơ-ra-ên Xuất 15:15
Sự tàn phá và diệt mất Ês 15:9; 16:2-11
Mô-áp hết sức tìm cách cứu mình, nhưng không đặng Ê-sai 16:12
Sẽ bị tuyệt diệt trong ba năm Ês 16:13-14
Bị làm phu tù trong Ba-by-lôn Giê 27:3, 8; 48:7
Sự tàn phá tuyệt diệt là tại họ ghét dân Y-sơ-ra-ên Giê-rê-mi 48:26-27; Ê-xê-chiên 25:8-9
Đến ngày sau rốt họ sẽ được trở lại Giê 48:47
Bị Đấng Mê-si chinh phục Dân 24:17; Ês 25:10
Sẽ đầu phục Y-sơ-ra-ên Ês 11:14