Tìm kiếm

Tra Từ

MỒ CÔI, KẺ

Đức Chúa Trời:
Là cha của kẻ mồ côi Thi 68:5 cũng xem Thi thiên 27:10Ê-sai 49:15
Có lòng thương xót kẻ mồ côi Ôs 14:3
Giữ mạng sống của kẻ mồ côi Giê 49:11
Giúp đỡ kẻ mồ côi Thi 10:14; 146:9
Nghe tiếng kêu van của kẻ mồ côi Xuất 22:22-23
Bào chữa công bình cho kẻ mồ côi Phục 10:18; Thi 10:18
Binh vực kẻ mồ côi Châm 23:11
Phạt những kẻ ức hiếp kẻ mồ côi Xuất 22:22-24; Giê-rê-mi 5:28-29; Ê-xê-chiên 22:7, 15; Ma-la-chi 3:5
Bảo dân Y-sơ-ra-ên phải chia phần trong của cải mình cho kẻ mồ côi Phục truyền 14:29; 16:11, 14; 24:19-21; 26:12
Tín đồ phải thăm viếng kẻ mồ côi Gia 1:27
Ta phải xử công bình cho kẻ mồ côi Thi 82:3; Ê-sai 1:17; Giê-rê-mi 22:3
Phàm ai săn sóc kẻ mồ côi được phước Phục 14:29; Giê 7:6-7
Chớ nên làm điều chi quấy cho kẻ mồ côi Châm 23:10; Giê 7:6; Xa-cha-ri 7:10
Chớ nên xét đoán bất công kẻ mồ côi Phục 24:17
Chớ nên ức hiếp kẻ mồ côi Xuất 22:22; Giê 22:3

Kẻ ác:
Cướp lẽ phải của kẻ mồ côi Ês 10:2
Cướp bóc kẻ mồ côi Gióp 24:3
Hiếp đáp kẻ mồ côi Êxê 22:7
Xông hãm kẻ mồ côi Gióp 6:27
Chẳng làm công bình cho kẻ mồ côi Ês 1:23
Chẳng xét lẽ cho kẻ mồ côi Giê 5:28
Làm chết kẻ mồ côi Thi 94:6
Đáng rủa sả kẻ nào làm cong vạy phép chánh của kẻ mồ côi Phục truyền 27:19
Khốn thay cho kẻ nào ức hiếp và cướp bóc kẻ mồ côi Xuất Ê-díp-tô 22:22-24; Ê-sai 10:1-2

Kẻ mồ côi ở trong Kinh Thánh:
Các con gái của Xê-lô-phát Dân 27:1-5
Mê-phi-bô-sết 2 Sa-mu-ên 9:3-6
Giô-ách 2 Các vua 11:1-12
Ê-xơ-tê Ê-xơ-tê 2:7

Gương chứng về kẻ đã săn sóc kẻ mồ côi:
Giê-hô-gia-đa 2 Các vua 11:12
Mạc-đô-chê Ê-xơ-tê 2:5-7
Gióp Gióp 19:12; 31:17-18
Đa-vít 2 Sa-mu-ên 9:3-7