MEN

Men dùng để làm bánh Ô-sê 7:4
Men lan tràn ra trong cả đống bột mì ICô 5:6

Nghiêm cấm dùng men:
Trong khi giữ lễ Vượt qua Xuất 12:15-20
Với huyết con sinh tế Xuất 34:25
Với của lễ chay v.v... mà thiêu đốt trên bàn thờ Lê-vi Ký 2:11; 10:12
Có dùng men với của lễ thù ân Lê 7:13; A-mốt 4:5
Của lễ đầu mùa của lúa mì được dâng lên với men Lê 23:17

Men làm ví dụ về:
Tà giáo mau lan tràn ra trong giáo hội Mat 13:33; Lu 13:21
Đạo của người Pha-ri-si Mat 16:6, 12
Tín đồ phạm tội ICô 5:6-7
Giáo sư giả dối Ga-la-ti 5:7-9
Sự gian ác độc dữ ICô 5:8