Tìm kiếm

Tra Từ

MÂY VINH QUANG, ĐÁM

Đám mây vinh quang hiện ra lần đầu Xuất 13:20-21

Đám mây vinh quang gọi là:
Đám mây Xuất Ê-díp-tô 34:5
Trụ mây Xuất Ê-díp-tô 13:22; 33:9-10
Trụ mây của Đức Chúa Trời Dân 10:34
Chính mình Đức Chúa Trời Xuất 33:14-15
Sự vinh quang của Đức Chúa Trời hiện ra trong đám mây vinh quang Xuất Ê-díp-tô 16:10; 40:35
Đức Chúa Trời ngự xuống trong đám mây ving quang Xuất Ê-díp-tô 34:5; Dân Số Ký 11:25
Đức Chúa Trời từ đám mây vinh quang phán ra Xuất 24:16; Thi 97:7

Mục đích về đám mây vinh quang là để:
Nhứt định về việc kéo đi và đóng trại của dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 40:36-37; Dân Số Ký 9:17-25
Dẫn đường cho dân Y-sơ-ra-ên Xuất 13:21; Nê 9:19
Soi sáng cho dân Y-sơ-ra-ên Thi 78:14; 105:39
Phòng thủ dân Y-sơ-ra-ên Xuất 14:19; Thi 105:39
Bao phủ đền tạm Xuất 40:34; Dân 9:15
Đám mây vinh quang làm tối tăm cho cho thù nghịch của dân Y-sơ-ra-ên Xuất Ê-díp-tô 14:20
Đám mây vinh quang cũng hiện ra trên nắp thi ân Lê 16:2
Đám mây vinh quang chẳng lìa khỏi dân Y-sơ-ra-ên trong cuộc hành trình của họ Xuất Ê-díp-tô 13:22; 40:38
Đám mây vinh quang hiện ra đầy đền thờ của Sa-lô-môn 1Các vua 8:10-11; 2Sử Ký 5:13; Ê-xê-chiên 10:4

Sự hiện ra đặc biệt của đám mây vinh quang nhằm:
Khi dân lằm bằm về bánh Xuất 16:10
Lúc ban luật pháp Xuất 19:9, 16; 24:16-18
Khi A-rôn và Mi-ri-am lằm bằm Môi-se Dân 12:5
Khi dân sự lằm bằm lúc 12 thám tử do thám xứ Ca-na-an về Dân Số Ký 14:10
Lúc Cô-rê phản nghịch Dân 16:19
Khi dân sự lằm bằm lúc bọn Cô-rê bị chết Dân 16:42
Lúc Chúa Jêsus biến hình Mat 17:5
Khi Chúa Jêsus thăng thiên Công 1:9
Chúa Jêsus Christ sẽ cỡi trên đám mây vinh quang mà tái lâm Lu-ca 21:27; Công vụ 1:11

Đám mây vinh quang làm ví dụ về:
Sự vinh hiển của Christ Khải 10:1
Sự phù hộ Hội Thánh Ê-sai 4:5