Tìm kiếm

Tra Từ

MA-NA-SE, Chi phái

Chi phái Ma-na-se là hậu tự của con trưởng nam của Giô-sép Sáng Thế Ký 41:51; 48:5
Sự dự ngôn về chi phái Ma-na-se Sáng 48:20; 49:22-26; Phục truyền 33:13-17

Những người được chọn trong chi phái Ma-na-se để:
Tu bộ dân Y-sơ-ra-ên Dân 1:10
Do thám xứ Ca-na-an Dân 13:11
Chia sản nghiệp Dân 34:23
Số người chi phái Ma-na-se khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô Dân Số Ký 1:34-35
Chi phái Ma-na-se thuộc trong đoàn quân thứ ba của dân Y-sơ-ra-ên trong khi họ đi đường Dân Số Ký 10:22-23
Chi phái Ma-na-se đóng trại ở gần chi phái Ép-ra-im về phía tây đền tạm Dân Số Ký 2:18, 20
Lễ vật của chi phái Ma-na-se dâng lên để làm lễ khánh thành đền tạm Dân Số Ký 7:54-59
Những họ hàng của chi phái Ma-na-se Dân 26:29-33
Số người chi phái Ma-na-se khi vào xứ Ca-na-an Dân 26:34
Chi phái Ma-na-se đứng trên núi Ga-ri-xim mà chúc phước Y-sơ-ra-ên Phục truyền 27:12
Phần nửa chi phái Ma-na-se được sản nghiệp ở về phía đông Giô-đanh dc Dân Số Ký 32:33, 39, 42;; Giô-suê 13:29-31
Sản nghiệp của phần nửa chi phái Ma-na-se kia Giô 17:1-11
Chi phái Ma-na-se không sức đuổi dân Ca-na-an ra khỏi xứ, nhưng bắt chúng phải phục dịch Giô-suê 17:12-13; Các Quan Xét 1:27-28

Có người chi phái Ma-na-se:
Giúp Đa-vít giao chiến cùng Sau-lơ ISử 12:19-21
Dự lễ gia miện Đa-vít ISử 12:31-37
Trở lại đầu phục nhà Đa-vít trong đời trị vì của A-sa 2Sử Ký 15:9
Giữ lễ Vượt qua của Ê-xê-chia IISử 30:1, 11, 18
Đa-vít cắt quan trưởng cai trị chi phái Ma-na-se 1Sử Ký 26:32; 27:20-21
Chi phái Ma-na-se lắm khi chiến đấu cùng Ép-ra-im Các Quan Xét 12:1, 6; Ês 9:20
Ê-xê-chia và Giô-si-a trừ sự thờ tà thần sạch khỏi xứ chi phái Ma-na-se 2Sử Ký 31:1; 34:6

Những người có danh tiếng của chi phái Ma-na-se là:
Con gái của Xê-lô-phát Dân 27:1-7
Ghê-đê-ôn Các Quan Xét 6:15
A-bi-mê-léc Các Quan Xét 9:1
Giô-tham Các Quan Xét 9:5, 7, 21
Giai-rơ Các Quan Xét 10:3
Giép-thê Các Quan Xét 11:1
Bát-xi-lai 2Sa-mu-ên 17:27
Ê-li 1Các vua 17:1