Tìm kiếm

Tra Từ

MA-NA

Đức Chúa Trời ban ma-na cách siêu nhiên cho dân Y-sơ-ra-ên làm đồ ăn trong đồng vắng Xuất Ê-díp-tô 16:4, 15; Nê-hê-mi 9:15

Ma-na gọi là:
Bánh trời Thi Thiên 105:40
Bánh từ trên trời Xuất 16:4; Giăng 6:31
Lúa mì từ trời Thi Thiên 78:24
Bánh của kẻ mạnh dạn Thi 78:25
Một thứ ăn thuộc linh ICô 10:3
Trước khi đi qua đồng vắng chẳng ai biết đến ma-na Phục truyền 8:3, 16

Ma-na được vẽ ra là:
Giống như hột ngò Xuất 16:31; Dân 11:7
Có sắc trắng Xuất Ê-díp-tô 16:31
Sắc như trân châu Dân 11:7
Có mùi như bánh ngọt pha mật ong Xuất 16:31
Nếm giống như bánh nhỏ pha dầu Dân 11:8
Hình như hột sương đóng trên mặt đất Xuất 16:14
Ma-na xuống sau khi mù sương xuống rồi Dân 11:9
Ma-na không xuống trong ngày sa-bát Xuất 16:26-27
Dân sự lượm ma-na mỗi buổi sớm mai Xuất 16:21
Dân sự chỉ lượm mỗi người một ô-me ma-na Xuất 16:16
Vào ngày thứ sáu họ phải lượm luôn cho ngày sa-bát nữa Xuất Ê-díp-tô 16:5, 22-26
Ai lượm nhiều ma-na chẳng được trội, ai lượm ít chẳng thiếu Xuất Ê-díp-tô 16:18
Khi mặt trời nắng nóng thì ma-na bèn tan ra Xuất 16:21

Đức Chúa Trời ban ma-na:
Khi dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm về bánh Xuất 16:2-3
Khi dân Y-sơ-ra-ên cầu xin Ngài Thi 105:40
Bởi Môi-se Giăng 6:31-32
Để bày tỏ ra sự vinh quang của Ngài Xuất 16:7
Để minh chứng cho chức nhiệm của Môi-se là do Đức Chúa Trời lập lên Giăng 6:30-31
Trong bốn mươi năm Nê 9:21
Để thử sự vâng lời của dân sự Xuất 16:4
Để khiến cho dân sự biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi Phục truyền 8:3; Ma-thi-ơ 4:4
Để hạ dân Y-sơ-ra-ên xuống và thử họ Phục 8:16
Trừ ra ngày sa-bát, hễ ai để ma-na dư lại đến sáng mai thì bị hóa ra sâu và có mùi hôi hám Xuất Ê-díp-tô 16:19-20

Dân Y-sơ-ra-ên:
Ban đầu ham ma-na Xuất 16:17
Nghiền ma-na bằng cối xay, nấu trong nồi rồi làm bánh Dân Số Ký 11:8
Coi ma-na là đồ ăn kém đồ ăn Ê-díp-tô Dân 11:4-6
Ghê gớm ma-na Dân Số Ký 21:5
Bị phạt vì khinh dể ma-na Dân 11:10-20
Bị phạt vì ghê gớm ma-na Dân 21:6
Khi dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an thì ma-na hết Xuất Ê-díp-tô 16:35; Giô-suê 5:12

Ma-na làm ví dụ về:
Jêsus Christ Giăng 6:32-35
Phước hạnh Chúa ban cho tín đồ Khải 2:17
Một cái bình đựng đầy ma-na để lại trong nơi chí thánh để kỷ niệm Xuất Ê-díp-tô 16:32-34; Hê-bơ-rơ 9:4